پاسخ به یک سئوال

اخیرا برخی از منتقدین "منصف" حزب مدعی شده اند که شما از کمپین "ما هستیم" کانال یک حمایت کرده اید؟ واقعیت چیست؟ آیا شما از این کمپین رسما و علنا و یا در هیچ شکل و ظرفیتی حمایت کرده اید؟ آیا امضای خود را پای این کمپین قرار داده اید؟

علی جوادی: منهم از طریق این مخالفین "عجیب و غریب" سیاستهای حزب متوجه چنین "مساله ای" شدم. ظاهرا این "انتقاد" یک رکن و پایه محوری انتقادشان به حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سیاستهای کمونیستی ماست. هر از چند گاهی چنین شایعاتی به راه می اندازند تا بتوانند رونقی برای دکان خود دست و پا کنند. بنظر کفگیر انتقاداتشان به بد جایی گیر کرده است .

سیاست ما روشن است. ما کمونیستیم. راست نیستیم. اکس مسلم نیستیم. ما عار داریم عقاید و نقطه نظرات خود را پنهان کنیم. ما هر بار که هر کمپینی را امضا کرده ایم آن را رسما و علنا در نشریات خود اعلام کرده ایم. از دیگران نیز خواسته ایم که به آن صف بپیوندند. ما هیچ ابایی نداریم که امضای خود را پای هر کمپینی که بخشی و یا گوشه ای از سیاست اعلام شده ما را بیان میکند، قرار دهیم .

از این رو اگر کسی واقعا سئوالی در این زمینه داشته باشد، به دنبال حقیقت باشد، علاقمند به پیوستن به کمپینی باشد که ما آن را تائید کرده ایم، میتواند به نشریات حزبی ما و یا سایت شخصی من در این زمینه رجوع کند. مساله گرایشات راست منتقد ما البته مساله دیگری است. این جریانات نه برای خود احترامی قائل هستند و نه برای مخاطبینشان و نه برای حقیقت. از این جریانات انتظار حقیقت طلبی اشتباه محض است. از قرار طاقتشان را در مقابل نقد کمونیستی ما از دست داده اند. به هر خس و خاشاکی متوسل میشوند .

به هر حال جهت "اطلاع" این علاقمندان باید بگویم. خیر من این کمپین را امضا نکرده ام. هر چه گشتم سایت و پتیشنی را هم پیدا نکردم که امضای خود را در آن ببینم. در هر حال برای اطمینان خاطر این منتقدین پا در هوای حزب این مساله را به اطلاع مسئولین تلویزیون کانال یک رسانده ام تا در صورت اشتباهی اقدام لازم را انجام دهند .

پیشنهاد من به این منتقدین این است که رشد کنید !