روز بین المللی زنان 8 مارچ 2009
ترجيح ما! ترجيح شما !

جمعى از تشكيلاتهاى زنان تركيه

در هشت مارس با شعار "بس است دیگر" ميخواهيم فريادمان را برعليه سیستم مرد سالارى که از كووسوا تا عراق٬ از افغانستان تا فيليپين٬ از اروپا تا فرانسه٬ از انگليس تا تركيه٬ از ايران تا پاكستان جهنمی را بر پا کرده است بلند کنیم و بگوئيم كه از اين به بعد زندگى دراين جهنم را نمی پذیریم.

سالى كه گذشت در تمام دنيا براى زنان سالى تلخ بود .

دعا دختر جوان كرد از طرف عشيره خود بصورت وحشتناك كتك خورد و سنگ باران شد. تحت  حمایت حکومت دست نشانده آمریکا در کردستان عراق به خاطر دفاع از غرور و ناموس مردان صدها زن را بصورت وحشتناك كشته شدند. صدها زن عراقى به علت جنگ خانمانسوز كه در كشورشان بوجود آمده به كشور سوريه پناه برده اند. براى ادامه حيات در ديسكوهاى دمشق با بدنهاى خسته براى جذب مشتريهاى وحشى رقص ميكنند تا بتوانند شكم گرسنه خود را سير كنند.
 
در زندان پل چاركنى افغانستان زنان افغانى بارها و بارها از طرف "نیروهای حافظ صلح" و پلیس  مورد تجاوز قرار گرفتند.
 
كشورهاى غربى جهت اعمال قدرت و حاكميت مردان بر زنان در خانواده بصورت وحشيانه از همديگر سبقت ميگيرند. در كشورهاى اروپايى در هر چهار دقيقه يك زن مورد تجاوز قرار گرفت. در فرانسه نيز در هر سه روز يك زن به علت شدت و ناملايمات خانوادگى  كشته شد. در تبريز  يك زن را با بربریت تمام به دار آويختند. بعد از به دار آويختنش جسد او را بر سر دار در ملا عام به نمايش گذاشتند  تا  به قول خودشان به زنان ديگر اين درس را بدهند كه اعتراض به جمهورى اسلامى اين عاقبت را خواهد داشت.
 
پاسداران جمهورى اسلامى زهراى جوان را دستگير كردند٬ مورد تجاوز قرار دادند و او را كشتند. زهرا هم به خيل كاروان هزاران زنى كه در زندانهاى جمهورى اسلامى شكنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و به قتل رسيدند پيوست .

زنان در ايران در مقابل قوانين جمهورى اسلامى قد علم كرده و اعتراضات  خود را شدت بخشیدند رژیم هم سرکوب زنان را افرایش داده و دهها فعال حقوق زن دستگير و غیر قانونی به زندان انداخته شدند. در ايران هزاران زن به علت رعايت نكردن پوشش بر اساس قوانین اسلامى كتك خورده و به زندان افتادند.

در مقابل تمام اين وحشت زنان در ایران، عراق، و ترکیه بی صدا نیستند. صداى مبارزات زنان ایرانی در قلب خاورميانه در مقابل رژيم ضد زن جمهورى اسلامى در تمام دنيا به گوش می رسد. آنها می خواهند مبارزات خود را به اقيانوس مبارزه بین المللی زنان در جهان گره بزنند .

ایالات متحده و رژیم مرتجع ایران در مقابل ما دو راه را باز گذاشته است: يا همچون ایران٬ اعدام٬ شكنجه٬ سنگسار٬ چوبه هاى دار٬ حجاب اجبارى٬ تجاوز... يا مثل عراق آغوشتان را براى نيروهاى متفق و اشغالگر باز كنيد و زیر بمب ها و حکومت نظامی حمايت ميشود برويد .

آیا جنبش زنان به این سرنوشت وحشتناکی که امپریالیستها و رژیم مرتجع در ایران برای ما زنان  تعریف کرده اند اجازه خواهد داد. یا به هر دو راه که ریشه در سیستم مردسالار و ضد زن دارند پشت کرده و به خواستهای برابری خواهانه جنبش زنان در ایران را که بر یک تجربه 28 ساله مبارزه تکیه خواهد نمود و رو به آینده خواهد داشت و یک راه دیگری را در پیش خواهد گرفت .
 
ترجيح ما! ترجيح تو!
 برای اعلام اولویت هایمان در هشتم مارس 2009 مصمم هستيم برای کسب حقوق برابر خود به ميدان آییم و از پايه اى ترين خواستهاى انسانى خود همچون برابرى زن و مرد در همه عرصه هاى سياسى و اجتماعى٬ لغو حجاب اجبارى و برداشته شدن قوانين تبعیض آمیز و مردسالارى٬ "لغو قوانين ضد زن"٬ لغو سنگسار٬ "حق طلاق"٬ حق سر پرستى فرزندان بعد از طلاق٬ "حق انتخاب شوهر"٬ عدم مداخله  فوانین دينی در زندگیمان دفا ع كنيم .
 
 ما زنان هر نوع ستم بر زنان را محکوم کرده و از برابرى زن و مرد دفاع می كنيم.  بر آورده شدن این خواستها در خاورميانه با سرنگونى رژیم اسلامی در ايران میسر می شود. پس در 8 مارس به ميدان خواهيم رفت و صداى خود و خواستهایمان را به گوش جهانيان خواهيم رساند .
 
کمپین برای لغو قوانین مجازات اسلامی و تبعيض آمیز .
 
از طرف جمعى از تشكيلاتهاى زنان تركيه
انجمن زنان برابری طلب استانبول/ آنکارا
شبکه زنان CHP
تلویزیون حیات
ایمجین پارتیسی

* اين پيام توسط سازمانهاى فوق براى روز جهانى زن و در حمايت از جنبش آزادى زن در ايران تنظيم گرديده است. ترجمه از متن ترکى؛ نيما انصارى٬ کريم نورى.