جهت اطلاع عموم٬
پرووکاسيون اطلاعاتيها عليه حزب و کارگران ايران خودرو

بدنبال انتشار اطلاعيه اعتراضات کارگرى دو هفته اخير در ايتکوپرس ايران خودرو که منجر به اخراج ١٣ کارگر شد و همينطور افشاى اخاذى مشترک مسئولين يک شرکت دولتى کاريابى در کرج و مسئولين ايتکو پرس از کارگرانى که استخدام ميشوند٬ حراستيها و اطلاعاتى هاى رژيم اسلامى عليه حزب با فحاشى و پرووکاسيون و جعل خبر با امضاى حزب واکنش نشان دادند.

ديروز و امروز چند اى ميل با ادبيات لمپنى و رکيک اسلامى که از زير شکم شروع ميشود و به همانجا خاتمه پيدا ميکند به اى ميل رفيق نسرين رمضانعلى آمده است. اين نوع اقدامات و تهديدات تلفنى البته روزمره است و اهميتى ندارد و فعالين سياسى با آن آشنا هستند. نکته اما "تاکتيک نويافته" اين حضرات در جعل و دستکارى اطلاعيه حزب و توزيع گسترده آن است. اطلاعيه جعلى اطلاعاتى ها با امضاى حزب و شعار "درود بر جمهورى اسلامى" ضميمه است!؟ آنچه جالب است اين کودنها نتوانستند موضوع اخاذى را انکار کنند بلکه آن را توجيه کردند! 

اين تاکتيک تنها زبونى اين جماعت را ميرساند. جعل سند با نام و امضاى يک حزب و توزيع آن هدفى جز تخريب و ترور سياسى ندارد و اين هم بشدت نخ نما و قديمى است. کارگران ايران خودرو و طبقه کارگر ايران و فعالين سياسى اپوزيسيون پخته تر از آنند که از اين روشهاى عقبمانده تاثيرى بپذيرند. ما و کارگران ايران خودرو راه و روش شما مزدوران سرمايه را در جريان اعتصابها و اعتراضات ديده ايم و خوب ميشناسيم. در يکى از اين يادداشتها به ما اعلام کرده اند که "بجنگ تا بجنگيم". باشد! جنگ ما امروز شروع نشده و امروز هم تمام نميشود. فقط بدانيد بسيار کوچک تر از آنيد که ما را وارد بازيهاى اطلاعاتى و کودنانه خودتان بکنيد.

ما ضمن محکوم کردن اين اعمال شنيع به اين حضرات و روسايشان اطمينان ميدهيم که پاسخ تان را جاى مناسب خواهيم داد.

ضميمه يک: اطلاعيه جعلى اطلاعات و حراستيها با آرم و امضاى حزب
ضميمه دو: اطلاعيه حزب

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ ديماه ١٣٧٨ – ٧ ژانويه ٢٠٠٩

 

 

ضميمه يک: اطلاعيه جعلى اطلاعات و حراستيها با آرم و امضاى حزب

ایران خودرو!
اعتراضات کارگری، جواب مسئولین

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از دو هفته کشمکش بین کارفرما و کارگران٬ در چند روز گذشته ١٣ نفر از کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو به کار خود برگشتند. مسئولین ایران خودرو از دو هفته پیش به کارگران سایت یک ایتکو پرس اعلام کرده بودند هر کارگر در هر شیفت کاری بجای تحویل ٣٠٠ قطعه کار پرس منبعد بایستی ۵٠٠ قطعه کار را در همان مدت و زمان کاری تحویل دهد! البته در قبال این افزایش شدت و فشار کار مبلغی به دستمزد و اضافه کاری کارگران افزوده ميگرديد.

طی دو هفته گذشته سایت یک ایتکو پرس صحنه بحث و گفتگوی  کارگران در مقابل این اقدام کارگری برای کسب سود بیشتر بوده است. مقاومت کارگران مانند هميشه کارفرمايان را به روش بررسی و شناسائى مشکل هدايت کرد. در چند روز اخیر آقای بلوری مدیر تولید و کارگری با دادفر مدیر کل ایتکوپرس و عوامل حراست٬ ١٣ نفر از کارگران معترض و سرشناس را که هر یک بین ٣ الى ۴ سال سابقه کار دارند دست نشان کردند و حکم ابقای این کارگران را صادر و اجرا نمودند! بلوری با وقاحت ويژه کارفرما جماعت به کارگران ابقایی گفته است: "شما کارگران زحمتکشان این مملکت هستید، شما برای دیگر کارگران الگوی خوبی هستید٬ اگر اینجا بمانید کارگران کار می کنند٬ ما احتیاج به نظم و تولید بیشتر داریم"!

در حال حاضر جو بحث در میان کارگران به شدت بالاست. در ايران خودرو بويژه مرتبا کارگران قديمى تر را به بهانه هاى مختلف از کار بازنشسته و نيروهاى جديدتر را از طريق شرکتهاى پيمانى استخدام ميکنند. اين روشى است که کارگر را ساکت نگه دارند و دريچه هاى اعتراض را مسدود کنند. اين سياست درعين حال در هر مرحله راه را براى اعمال شرايط کاری به مراتب سخت تر و بدتر هموار و در متن تولید کار بسادگى به کارگران جدید تحمیل ميکند.

از طرف ديگر بنا به اخبارى موثق٬ طی صحبت های انجام شده بین مسئولان ایتکو پرس و یکی از شرکتهای دولتی کاریابی در کرج انجام شده٬ این شرکت کاریابی از بابت استخدام هر کارگر جدید و معرفی اش به ایتکو پرس پیشاپیش مبلغ ١۵٠٠٠٠ تومان بعنوان حق دلالی و واسطه گری از کارگران دریافت مینماید و کارگرانی که توان پرداخت این مبلغ را ندارند شناسنامه و کارت ملی شان تا زمان پرداخت اين مبلغ بعنوان گرو نزد اینان باقی میماند. قابل ذکر است که پولهاى اخاذى شده از کارگران بين اين شرکت کاریابی و مسئولین ایتکو پرس تقسیم میشود و بعد به کارگران داده می شود.

سایت یک ایتکو پرس از اصلی ترین مجموعه های پرسی ایران خودرو واقع در جاده کرج – قزوین  بوده و در این مر کز تولیدی بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا در قسمت های مختلف از جمله پرس٬ مجموعه سازی و باک٬ با پایه دستمزد ٢١٩ هزار تومانی و در ٣ شیفت شبانه روزی به کار سنگین و پر خطر مشغول اند.

حزب کمونیسم کارگری٬ ابقای کارگران معترض و مبارز ايتکوپرس را قويا محکوم ميکند و از کارگران زحمت کش اين مرکز و مجموعه صنعتى ايران خودرو کمال تشکر را دارد. و تقاضا دارد براى کسب سود بيشتر شدت کار را بالا نبرند٬ تکرار تراژديها و حادثه به دلیل خستگی بيشتر ميشود. هدف آنها ايجاد کار واشتغال زایی تمام عيار با عدالت است. سرمايه سيرى ناپذير است. در مقابل اين افسارگسيختگى نوکيسه هاى بورژوا و مزدوران جيره خوارشان٬ در مقابل سياست اخراج و ناامنى محيط کار و حقوقهاى مکفی٬ در مقابل اضافه کارى اجبارى و شدت کار و تلاش شبانه روزى و هر روزه٬ تنها نيروى متحد و عزم واحد کارگران پاسخگو است. کار رهبران و فعالين و معتمدين کارگران برداشتن موانع اين اتحاد و زدن تو دهنى محکم به اين اوباش است.

 

درود بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ ديماه ١٣٧٨ – ۵ ژانويه ٢٠٠٩

 

ضميمه دو: اطلاعيه حزب

ایران خودرو!
اعتراضات کارگری، اخراج کارگران

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از دو هفته درگیری و کشمکش بین کارفرما و کارگران٬ در چند روز گذشته ١٣ نفر از کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو از کار اخراج شدند. عوامل سرمایه داری و حکومت اسلامی از دو هفته پیش به کارگران سایت یک ایتکو پرس اعلام کرده بودند هر کارگر در هر شیفت کاری بجای تحویل ٣٠٠ قطعه کار پرس منبعد بایستی ۵٠٠ قطعه کار را در همان مدت و زمان کاری تحویل دهد! البته در قبال این افزایش شدت و فشار کار و استثمار وحشيانه مبلغی به دستمزد و اضافه کاری کارگران افزوده نميگرديد.

طی دو هفته گذشته سایت یک ایتکو پرس صحنه مقابله و مخالفت کارگران در مقابل این اقدام ضد کارگری و وحشیانه سرمایه داری و مزدورانش برای کسب سود بیشتر بوده است. مقاومت و اعتراض کارگران مانند هميشه کارفرمايان را به روش پرونده سازى و شناسائى "اخلال گران" هدايت کرد. در چند روز اخیر با تبانی بلوری مدیر تولید و چهره منفور ضد کارگری با دادفر مدیر کل ایتکوپرس و عوامل حراست٬ ١٣ نفر از کارگران معترض و سرشناس را که هر یک بین ٣ الى ۴ سال سابقه کار دارند دست نشان کردند و حکم اخراج این کارگران را صادر و اجرا نمودند! بلوری با وقاحت ويژه کارفرما جماعت به کارگران اخراجی گفته است: "شما نظم اینجا را به هم میزنید، شما برای دیگر کارگران الگوی خوبی نیستید٬ اگر اینجا بمانید کارگران کار نمی کنند٬ ما احتیاج به نظم و تولید بیشتر داریم"!

در حال حاضر جو اعتراض و مخالفت در میان کارگران به شدت بالاست. در ايران خودرو بويژه مرتبا کارگران قديمى تر را به بهانه هاى مختلف از کار اخراج و نيروهاى جديدتر را از طريق شرکتهاى پيمانى همدست شان استخدام ميکنند. اين روشى است که کارگر را ساکت نگه دارند و دريچه هاى اعتراض و اعتصاب را در مقابل زورگوئى و اsتثمار وحشيانه مسدود کنند. اين سياست درعين حال در هر مرحله راه را براى اعمال شرايط کاری به مراتب سخت تر و بدتر هموار و در متن فقر و بيکارى و گرسنگى بسادگى به کارگران جدید تحمیل ميکند.

از طرف ديگر بنا به اخبارى موثق٬ طی تبانی پنهانی و زد و بندی که بین مسئولان ایتکو پرس و یکی از شرکتهای دولتی کاریابی در کرج انجام شده٬ این شرکت کاریابی از بابت استخدام هر کارگر جدید و معرفی اش به ایتکو پرس پیشاپیش مبلغ ١۵٠٠٠٠ تومان بعنوان حق دلالی و واسطه گری بزور از کارگران دریافت مینماید و کارگرانی که توان پرداخت این مبلغ را ندارند شناسنامه و کارت ملی شان تا زمان پرداخت اين مبلغ بعنوان گرو نزد این راهزنان حرفه اى باقی میماند. قابل ذکر است که پولهاى اخاذى شده از کارگران بين اين شرکت کذایی کاریابی و مسئولین ایتکو پرس تقسیم میشود.

سایت یک ایتکو پرس از اصلی ترین مجموعه های پرسی ایران خودرو واقع در جاده کرج – قزوین  بوده و در این مر کز تولیدی بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا در قسمت های مختلف از جمله پرس٬ مجموعه سازی و باک٬ با پایه دستمزد ٢١٩ هزار تومانی و در ٣ شیفت شبانه روزی به کار سنگین و پر خطر مشغول اند.

حزب٬ اخراج کارگران معترض و مبارز ايتکوپرس را قويا محکوم ميکند و از کارگران اين مرکز و مجموعه صنعتى ايران خودرو ميخواهد در مقابل اين سياستهاى ضد کارگرى سرمايه داران بايستند. بدرجه اى که سرمايه داران نان و معيشت کارگران را گرو ميگيرند و براى کسب سود بيشتر استثمار و شدت کار را بالا ميبرند٬ تکرار تراژديها و کشتار رفقايمان بيشتر ميشود. هدف آنها ايجاد يک اردوى بردگى تمام عيار با بردگانى خاموش است. سرمايه سيرى ناپذير است. در مقابل اين افسارگسيختگى نوکيسه هاى بورژوا و مزدوران جيره خوارشان٬ در مقابل سياست اخراج و ناامنى محيط کار و حقوقهاى ناچيز٬ در مقابل اضافه کارى اجبارى و شدت کار و بردگى شبانه روزى و هر روزه٬ تنها نيروى متحد و عزم واحد کارگران پاسخگو است. کار رهبران و فعالين و معتمدين کارگران برداشتن موانع اين اتحاد و زدن تو دهنى محکم به اين اوباش است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۶ ديماه ١٣٧٨ – ۵ ژانويه ٢٠٠٩