حقوق هاى معوقه پرستاران انديمشک

پرستاران انديمشک ۵ ماه است که حقوق دريافت نکردند. تمامى وعده هاى داده شده دروغ بود و نمايندگان پرستاران توسط مديريت تهديد شده اند. يعنى بعد از ماهها دوندگى دنبال حقوقهاى معوقه تنها تاکنون وعده و تهديد نصيب پرستاران شده است!

پرستاران ميگويند يکبار صدايمان را از طريق حزب شما به مردم رسانديم و ٢ ماه حقوقهاى خود را دريافت کرديم و قول دادند که ما را استخدام کنند بشرط اينکه يک امتحان علمى بدهيم. امتحان گرفته شد٬ همه قبول شدند٬ اما خبرى از استخدام نشد! بالاخره ما پرسنل اين بيمارستان با هزار بدبختى جمع شديم و نماينده انتخاب کرديم که دنبال خواستهاى ما را بگيرند. همه اينجا متخصصين بخش اوژانس بيمارستان هستند. طبق قانون هيچ پرستارى نبايد ساعتى کار کنند اما عليرغم اين تعداد زيادى ساعتى کار ميکنند. به ما نه يارانه تعلق ميگيرد٬ نه عيدى٬ نه هيچ مزاياى ديگرى. (يارانه سود بيمارستان است که بايد بين پرسنل تقسيم شود که معمولا در بيمارستانها درصد ناچيزى به بخش قليلى اختصاص مى يابد و مابقى از آن محروم اند.) نمايندگان ما رفتند مرکز استان در اهواز که مسائل و مشکلات را طرح کنند. مسئولين آنجا گفتند به ما ربط ندارد و بايد به مرکز بهداشت انديمشک برويد. نمايندگان به مرکز بهداشت رفتند و آنجا هم جواب شنيدند که به ما مربوط نيست بايد به مديريت بيمارستان مراجعه کنيد. اينبار به مديريت بيمارستان مراجعه شد و به ايشان توضيح داده شده بود که چند ماه است حقوق نگرفتيم و قرار بود استخدام رسمى بشويم. مديريت پاسخى نداد بجز مشتى جواب سربالا. گفته بود پس شما ميخواهيد استخدام رسمى بشويد و اين اعتراضات و تجمعات را هم سازمان ميدهيد! نمايندگان ما گفتند اعتراض کدام است آقا ۵ ماه است حقوق نگرفتيم٬ سرپرست خانواده هستيم٬ همين شندرغاز هم که بايد بديد تا حالا نداديد! بجاى جواب به نمايندگان مان گفتند که ما براى استخدام رسمى گزينش ميکنيم و همه اينها را در پرونده شما ثبت ميکنيم! هنوز اعتراض ما ادامه دارد و هنوز کارفرماى بيمارستان حاضر به پرداخت ۵ ماه حقوق ما نشده است. پرستاران ساعتى بين ٩٠٠ و ١٠٠٠ تومان حقوقشان است. مشکل ديگر اينجا پرستاران با قرارداد موقت اند. يعنى سه نوع سياست استخدام هست: ساعتى٬ موقت و رسمى. با اين سياستها بين ما تفرقه مى اندازند. همه ما هم محتاج کار هستيم که زندگى را بچرخانيم.

حزب پرستاران انديمشک را به تداوم مبارزه متشکل دعوت ميکند. اين تنها راه عقب راندن اينهاست. با يک اعتصاب اخطارى در بخش اوژانس اينها دست و پايشان را جمع ميکنند. به سياست ارعاب تن ندهيد٬ نيروى متحدتان را بميدان آوريد و حقوق تان از حلقوم شان بيرون بکشيد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ ديماه ١٣٧٨ – ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨