پخش علنی اطلاعیه های حزب در منطقه ایران خودرو!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز دوشنبه ٩ ديماه از ساعت ٣٠/۵ صبح٬ به مدت نیم ساعت مناطق اصلی ایران خودرو تحت پوشش یکی از تیم های تبلیغاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.  

دراین زمان که مصادف بود با تعویض شیفت کاری شب و صبح کارگران٬ صدها نسخه از اطلاعیه حزب تحت عنوان "علیه دستگیری فعالین کارگری متحدانه به میدان بيائیم!"٬ در ميان سرويسها٬ چهار راه ايران خودرو٬ مقابل درب اصلى٬ تعميرگاه مرکزى شماره ۵ و خيابانهاى اطراف با هوشيارى و بطور علنى در ميان کارگران ايران خودرو توزيع گرديد که با استقبال گرم و پرشور کارگران روبرو شد.

حزب اقدام جسورانه و بموقع رفقاى تيم تبليغاتى حزب را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 

کارگر زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ ديماه ١٣٧٨ – ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨