پخش اسناد حزب در مشهد و کرج

بنا به گزارش دريافتى٬ روزهاى ١٠ و ١١ ديماه تيمى از فعالين حزب در مشهد دهها نسخه از بيانيه حزب در باره "عليه سياست انجماد دستمزدها بايستيم" را در مناطق قاسم آباد و آزادشهر در خيابانهاى حجاب و معلم توزيع کردند.

همينطور يکشنبه گذشته ٩ ديماه توسط فعالين حزب در کرج دهها نسخه از قطعنامه حزب با عنوان "عليه گرانى و فقر٬ وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر" در محلات کارگرى نشين توزيع گرديد.

توزيع ادبيات و سياستهاى روز حزب در ميان کارگران و محافل کارگرى يکى از اولويتهاى فعاليت حزب و کار کمونيستى است. حزب ضمن تاکيد بر هوشيارى کامل فعالين در مقابل تله هاى امنيتى به گسترش با برنامه و موثر توزيع ادبيات کمونيستى کارگرى به طرق مختلف تاکيد ميکند.

رفقا خسته نباشيد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۵ ديماه ١٣٧٨ – ۴ ژانويه ٢٠٠٩