انفجار در صنايع نظامى اصفهان
٨ نفر از کارگران به قتل رسيدند

بنا به خبر دريافتى٬ انفجار در صنايع نظامى اصفهان منجر به جان باختن ٨ نفر از کارگران و مجروح شدن تعداد بيشترى شده است. انفجار در شنبه شب ٢٧ ديماه حوالى ساعت ١١ شب در بخش توليد مهمات روى داده است. اين مرکز زمانى سازنده لوله توپ بوده که در زمينه توليدات نظامى بدون در نظر گرفتن ايمنى لازم گسترش داده شده است. در حال حاضر اين مرکز داراى سالنهاى مختلف و خطوط توليد مختلف است که توسط سپاه پاسداران و صنايع دفاع اداره ميشود.

کارگران اين مرکز حقوقهاى فوق العاده پائينى دريافت ميکنند. اين مرکز نظامى نزديک مناطق مسکونى زرين شهر واقع شده است. مردم اين منطقه عمدتا مهاجر و بشدت فقير هستند. اغلب آنها کشاورز هستند و برنج کارى شغل دوم آنهاست و منطقه عمدتا زير کشت برنج است. فضاى کارى بشدت نظامى و سرکوبگرانه است و هيچکس از روند توليد در سرتاسر کارخانه راضى نيست. به همين دليل مخالفت در ميان کارگران زياد است که همين منجر به گسيختن روند توليد ميشود. اين موضوع در فقدان تشکل کارگران و تامين امنيت لازم چنين کار خطرناکى هر روز حادتر ميشود. در واقع کارفرماى صنايع نظامى با شرايط سرکوب و برده وارى که ايجاد کردند٬ هم کنترل وضعيت را از دست خود هم خارج کردند و هم موجبات کار در خطرناکترين شرايط را فراهم آوردند. 

حزب جان باختن کارگران اين مرکز را به خانواده آنها و طبقه کارگر ايران تسليت ميگويد. سپاه پاسداران و دولت مرتجع اسلامى مسئولين مستقيم شرايط ناامن کار و اين رويداد دلخراش و کشتار ٨ نفر از کارگران هستند. هرچند هيچ درجه امکانات مالى جاى خالى کارگران جان باخته را پر نميکند اما خانواده هاى کارگران جان باخته و کارگران اين مرکز بايد متحدانه تلاش کنند تا کارفرما در قبال خانواده هائى که نان آور آنها در محل کار به قتل رسيده است مسئوليت بپذيرند و معيشت اين خانواده ها را تامين کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ ديماه ١٣٧٨ – ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨