عليه دستگيرى فعالين کارگران متحدانه بميدان بيائيم!

بنا به خبر سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه٬ ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا امروز شنبه ٧ آذرماه ساعت ١٤ توسط مامورین لباس شخصی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. تاکنون از مکان نگهداری ابراهیم مددی هیچ گونه اطلاعی در دست نيست. روز ٢ ديماه بيژن اميرى کارگر ايران خودرو توسط حراست کارخانه دستگير و تحويل نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى داده شد. شب همان روز محسن حكیمی که براى ديدار خانوادگى به منزل بيژن اميرى رفته بود توسط نيروهاى لباس شخصى دستگير شد. بيژن اميرى و محسن حکیمی را به بند ٢٠٩ اوین منتقل کردند. همينطور بنا به خبر "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران" روز ٣ دیماه بختیار رحیمی توسط نيروهاى اطلاعاتى دستگير شد. يکروز بعد يعنى ٤ دیماه نيروهاى امنيتى به منزل پدرام نصرالهی هجوم ميبرند و او را بازدداشت و همراه خود ميبرند.

جمهورى اسلامى دور جديدى از دستگيرى٬ اعمال فشار٬ احضار و پرونده سازى براى فعالين کارگرى را شروع کرده است. رژيم اسلامى سرمايه داران از سوئى با تحميل فقر و فلاکت و بيکارى طبقه کارگر را به نيستى سوق ميدهد و از سوى ديگر تلاش دارد با دستگيرى فعالين کارگرى و ايجاد فضاى ارعاب مانع گسترش اعتراضات کارگرى شود.

حزب اتحد کمونيسم کارگرى دستگيرى و احضار فعالين کارگرى را قویا محكوم میكند. اين سياست جمهورى اسلامى را بايد با شکست مواجه کرد. ضرورى است در داخل و خارج اعمال فشار متقابل به رژيم اسلامى را با خواست آزادى فورى و بيقيد و شرط فعالين کارگرى و کليه زندانيان سياسى  متحدانه پيش برد. رژيم ضد کارگر جمهورى اسلامى با اين تلاشها نميتواند در مقابل سير رو به رشد اعتراضات کارگرى بايستد.

کارگر زندانى٬ زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۶ ديماه ١٣٧٨ – ٢۶ دسامبر ٢٠٠٨