تروریسم علیه رهبران کارگری محکوم است

در یونان به یک رهبر کارگری اسید پاشیدند!

عده ای ناشناس نیمه شب 22 دسامبر به کنستانتینا کونه وا، دبیر کل اتحادیه کارگران نظافت کار و خانگی آتیکا، در مقابل خانه اش در آتن، حمله ور شدند و به صورت، سر و شانه او اسید پاشیدند. کنستانتینا بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. طبق اخبار رسیده، حال وی بسیار وخیم است. دکترها در وهله اول برای حفظ جان او تلاش می کنند و سپس خواهند کوشید که فونکسیون های اولیه بدنش را ترمیم کنند. یک چشم کنستانتینا کور شده است ولی هنوز شانس برای حفظ بینایی چشم دیگرش موجود است.

1700 کارگری که در این اتحادیه عضو هستند در شرایط بسیار سختی کار می کنند و از هر نوع امنیت شغلی محروم اند. بزرگترین کارفرمای این بخش، مقاطعه کاری است که 900 کارگر در استخدام خود دارد و با کمپانی های بزرگ، از جمله سیستم قطار شهری قرارداد دارد. طبق شکایات متعدد اتحادیه، این مقاطعه کار قوانین ساعت کار را زیر پا می گذارد و حق بیمه کارگران را به جیب می زند. کارفرمایان با استفاده از ارعاب می کوشند کارگران را به کار تحت این شرایط وادار کنند. کلیه اعضای هیات مدیره اتحادیه توسط کارفرمایان تهدید شده اند. اتحادیه دیگری نیز در این بخش وجود دارد که به کارفرمایان نزدیک است و از منافع آنها دفاع می کند. اتحادیه تاکنون بارها در مورد شرایط کار، خلاف کاری های کارفرمایان و روش های ارعاب آنها به وزارت کار، بخش بازرسی کار و سایر ارگان های ذیربط شکایت کرده است، اما هیچ نتیجه ای عایدش نشده است.

با توجه به سابقه شرایط و تهدیدات کارفرما، اتحادیه اعلام کرده است که این جنایت هولناک توسط عاملین کارفرمایان انجام گرفته است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این جنایت وحشیانه را قاطعانه محکوم می کند و سازمان های کارگری و انسان دوست در یونان و جهان را فرا می خواند تا دولت را برای دستگیری و مجازات عاملین این جنایت تحت فشار گذارند و اعمال خشونت و جنایت علیه رهبران کارگری را شدیدا محکوم کنند. استفاده از ترور و ارعاب علیه رهبران و فعالین کارگری یکی از شیوه های قدیمی و شناخته شده سرمایه داران، دولت و عوامل آن است. اکنون که بحرانی عمیق کل نظام جهانی سرمایه را در بر گرفته است، ما شاهد استفاده وسیعتر از چنین روش های جنایتکارانه خواهیم بود. یک همبستگی بین المللی کارگری و کمونیستی علیه این شرایط کاملا مبرم و ضروری است. باید قاطعانه علیه جنایات سرمایه علیه کارگران بایستیم.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری!
مرگ بر سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
26 دسامبر 2008