محسن حکیمی دستگیر شد !

بنا به اخبار منتشر شده٬ دوشنبه دوم ديماه ساعت ١٢ شب٬ محسن حکيمى عضو کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى و عضو کانون نويسندگان توسط ماموران لباس شخصى و امنيتى رژيم اسلامى دستگير و زندانى شده است.

ما دستگيرى محسن حکيمى را محکوم ميکنيم و خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط محسن حکيمى٬ افشين شمس٬ منصور اسانلو و کليه زندانيان سياسى هستيم.  

 

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۴ ديماه ١٣٧٨ – ٢۴ دسامبر ٢٠٠٨