در باره احضار دانشجويان شيراز

بدنبال برگزارى مراسم گسترده روز دانشجو در ١٨ آذرماه در شيراز٬ کميته انظباطى دانشگاه مبادرت به احضار دانشجويان و بازجوئى و پرونده سازى براى آنان کرده است. طى روزهاى اخير بيش از ٣٠ دانشجو به کميته انظباطى احضار شدند. ليست تعدادى از دانشجويان احضار شده به قرار زير است:

آرش روستایی، سعید خلعتبری، هادی الم لی، حمداله نامجو، کاظم رضایی، جلیل رضایی، یونس میرحسینی، افشین هوشنگ، اسماعیل معدنچی، اسماعیل جلیلوند، محسن زرین کمر، امین درستی، عبداله داودیان، اکبر حسن پور، سعید خسروآبادی، لقمان فدیری، آرمین برازش، آلما رنجبر، همت جهانشاهی، احسان هاشمی، روح اله قاسمی، دلیر بارخدا، کامران محمدی، نسیم دالوند، ندا اسکندری، محدثه محوی شیرازی، فاطمه آقایی و مجتبی شیخیان.

نهادهاى امنيتى دانشگاه شيراز "جرم" اين دانشجويان را شرکت در مراسم روز دانشجو و سخن گفتن در تريبون آزاد اعلام کرده است. بدنبال برگزارى اين مراسم بسيجيها در دانشگاه اعلام کردند که به "رهبر" و "مقدسات" توهين شده و دست به تحرکاتى تهديد آميز عليه دانشجويان زدند. کميته انظباطى تلاش دارد با پرونده سازى براى دانشجويان آنها را از تحصيل محروم و يا از دانشگاه اخراج کند. جمهورى اسلامى تلاش کرد با ايجاد فضاى امنيتى و نظامى در دانشگاهها و روى دوش سرکوب گسترده دانشجويان چپ در سال گذشته فضاى ١۶ آذر را گورستانى کند. اما موفق نشد و امروز با اين احضارها و پرونده سازيها دارد از دانشجويان انتقام ميگيرد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى احضار و پرونده سازى براى دانشجويان را محکوم ميکند و از دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشگاههاى کشور ميخواهد در حمايت از دوستانشان دست به تجمع و اعتراض بزنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۴ ديماه ١٣٧٨ – ٢۴ دسامبر ٢٠٠٨