پیام به کارگران رادیکال و معترض یونان
که مرکز اتحادیه سراسری را به اشغال درآوردند

رفقا،
گرمترين درودهاى ما را بپذيريد. به شما بخاطر این اقدام رادیکال و کارگری صمیمانه تبریک می گوییم و دستتان را به گرمی می فشاریم. اعتراض شما به استثمار وقیحانه سرمایه داری، به دولت سرمایه داری که شرایط این استثمار را فراهم می آورد و با تمام قوا میکوشد سرمایه و سرمایه داری را از زیر ضرب حمله طبقه کارگر و مردم زحمتکش بدر برد و همچنین به رهبران اتحادیه کارگری که با سیاست سازش و مماشات و در خلاء یک آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی عملا اعتراض به حق کارگران را  به هرز می برند، کاملا بجا و مورد حمایت قاطعانه ما است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش کمونیسم کارگری همواره از عمل مستقیم کارگران، از ایفای نقش فعال و دائمی کارگر در سرنوشت خویش فعالانه دفاع کرده است. جنبش کمونیسم کارگری در ایران به رهبری فکری و سیاسی منصور حکمت بیش از دو دهه است که فراخوان تشکیل مجامع عمومی کارگری را در تمام واحد های تولیدی داده است و این خواست را دائما مورد حمایت و تبلیغ قرار می دهد. تشکیل مجامع عمومی منظم در کلیه واحدهای تولیدی، تنها راه تضمین اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگری است. لذا تشکیل مجمع عمومی در مرکز اتحادیه سراسری توسط شما یک عمل مهم و رادیکال کارگری است. باید تلاش کرد که این حرکت را به یک سنت دائمی و منظم در واحد های تولیدی در یونان بدل نمود. تشکیل شوراهای کارگری بر مبنای مجامع عمومی منظم بهترین و سهل ترین شیوه ابراز اراده مستقیم کارگری و تضمین دخالت توده کارگران در سرنوشت شان است .
ما آگاهیم که اتحادیه های کارگری یا تریدیونیونیسم مانعی در مقابل دخالت فعال کارگران و اعمال اراده مستقیم آنها است. بعلاوه، تریدیونیونیسم مبلغ افق سازش طبقاتی و مماشات با سرمایه و سرمایه داری است. پرولتاریای کمونیست برای دستیابی به خواست هایش و برای تحقق افق انقلابی خویش ناگزیر از تسویه حساب با این جنبش و گرایش درون جنبش کارگری است. این یک واقعیت انکار ناپذیر مبارزه انقلابی و کمونیستی طبقه کارگر علیه سرمایه و سرمایه داری است. اما باید در نظر داشت که تا زمانی که بطور واقعی آلترناتیو سازمانيابى رادیکال کارگری بوجود نیامده است، نباید فراخوان به انحلال این اتحادیه ها دهیم. چراکه در شرایط غیبت تشکلات توده ای کارگری که به رای و نظر توده کارگران متکی است، انحلال اتحادیه ها، موقعیت کارگران را از این نیز وخیم تر خواهد کرد و بورژوازی و دولت آنها را در حمله به معیشت و حقوق کارگران وقیح تر و حریص تر .

نقش و خصلت سازشکارانه تریدیونیونیسم، بویژه، در این روزهای سخت و خطیری که در مقابل طبقه ما قرار دارد، بیش از همیشه آشکار میشود. در شرایطی که بحران عمیق سرمایه داری، میلیون ها نفر را بیکار و گرسنه رها می کند، در شرایطی که یک میلیارد انسان در جهان به گرسنگی مطلق محکوم شده اند، در شرایطی که دولت های سرمایه داری مشغول پرداخت ارقام نجومى از جيب کارگران به سرمایه داران هستند، ما شاهد بی خانمان شدن برادران و خواهران طبقه خود هستیم. این منطق کثیف نظام سرمایه داری است. ما باید با صدای رسا این منطق را برای توده کارگران و مردم شریف و زحمتکش افشاء کنیم. باید بتوانیم با سرعت و تلاش خود را نه تنها درون تشکلات توده ای کارگری متشکل کنیم، بلکه باید توجه داشته باشیم که طبقه کارگر، امروز بیش از همیشه، نیازمند تشکل حزبی خود است. تشکیل احزاب کمونیست کارگری و سازمانیابی در این احزاب یکی از اقدامات عاجلی است که در مقابل ما قرار گرفته است . بدون حزب کمونیستی کارگری اعتراضات طبقه کارگر به سرانجام نهایی خود نخواهد رسید. تصرف قدرت سیاسی از بورژوازی و استقرار حکومت کارگری نیازمند قرار گرفتن حزب کمونیستی کارگری در راس اعتراضات طبقه و توده های مردم زحمتکش است.

بحران عمیق و گسترده سرمایه داری شرایط بسیار سخت و مشقت باری را به میلیون ها انسان وعده می دهد. درعین حال این شرایط میتواند مناسب ترین وضعيت برای سرنگونی سرمایه دارى و نظام بردگى مزدى باشد؛ اینجاست که آن جمله بسیار پر معنای شما اهمیت خود را نشان می دهد: "یا ما خود تاریخ خودمان را رقم می زنیم، یا اجازه می دهیم که دیگران برای ما رقم زنند ."

رفقا،
باید دست بکار شویم. باید بکوشیم که در این شرایط سخت، توده کارگران را متشکل کنیم، طبقه کارگر را متشکل و متحد نگاه داریم. باید بکوشیم تشکلات توده ای کارگری را وسیعا سازمان دهیم. مجامع عمومی منظم را به یک سنت پایدار در میان کارگران بدل کنیم. در عین حال کارگران کمونیست باید دست بکار تشکیل حزب کمونیست، انقلابی و رادیکال کارگری باشند. کارگران برای سرنگونی نظام سرمایه داری، لغو کار مزدی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبادله و استقرار حکومت کارگرى و سوسیالیسم نیازمند یک حزب سياسى و انقلابى کمونیست کارگری هستند. رفقای شما در جنبش کمونیسم کارگری در ایران به یمن 30 سال مبارزه رادیکال و کمونیستی و وجود رهبر فکری، تئوریک و سیاسی این جنبش به یک گنجینه  وسیع تئوریک، سیاسی و سبک کاری دسترسی دارند. این تجربه و ادبیات را باید در اختیار طبقه کارگر بین المللی قرار دهیم و در یک همبستگی گسترده  طبقاتی بین المللی با تمام قوا بکوشیم تا سرمایه و بورژوازی را به زانو درآوریم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری و طبقه کارگر ایران در این نبرد مهم و تعیین کننده در کنار شما قرار دارند .

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران !
زنده باد انترناسیونالیسم کارگرى
مرگ بر سرمایه داری !
زنده باد سوسیالیسم !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
آذر ماجدى

24  دسامبر 2008