جنايتى ديگر توسط ر‍ژيم اسلامى برعليه فعالين سياسى
کيوان صديق

بنا له خبرى که بدستمان رسيد٬ ديشب دوشنبه دوم ديماه٬ پدر آزاده حکيمى يكى از اعضاى حزب اتحاد كمونيسم كارگرى و فعال آزادى زن ديگر تحمل ادامه فشارها و تهديدهاى جنايتكاران اسلامى را نكرد و با زندگى وداع كرد.

آزاده حکيمى مدتى پيش به دليل فعاليت هاى سياسى و دفاع از حقوق زنان به اسارت رژيم درآمد. او بارها مورد شكنجه و اذيت و آزار و تجاوز قرار گرفته بود. بدنبال به خطر افتادن جان فرزندانش ناگزير به فرار از كشور شد و همچنان به مبارزه بر عليه حکومت اسلامى و اسلام سياسي ميپرداخت. جمهورى اسلامى كه ديگر دسترسى به آزاده نداشت٬ به اعمال فشار روى خانواده او براى تسليم كردن اين زن مبارز پرداخته بود و خانواده او مرتبا مورد تهديد و فشار قرار ميداد. پدر پير و خسته او تاب تحمل اين فشارها را نداشت و سرانجام از پا درآمد. جمهورى اسلامى يا مستقيما در زندانها ميکشد يا با اعمال فشار و اذيت و آزار و تهديد خانواده هاى فعالين سياسى را نابود ميکند.

خانواده ديگرى بى پدر شدند و عوامل جنايتكار رژيم با خرسندى از نتيجه کارشان٬ در شرايطي كه خانواده در غم از دست دادن پدر بودند٬ با مراجعه با آنها تهديد ميكند كه نبايد اين خبر را به بيرون از ايران اطلاع دهيد! ننگتان باد كه گوى سبقت از جنايتکاران تاريخ ربوده ايد! پاسخ اين همه جنايت را روزى خواهيد داد.

ما همرزمان رفيق آزاده حکيمى ضمن ابراز انزجار و محكوم كردن آدمکشى هاى آگاهانه رژيم اسلامى و تشديد مبارزه عليه اين حکومت قتل و ترور٬ به آزاده حکيمى و خانواده وى تسليت ميگوئيم و با آنها ابراز همدردى ميکنيم.*