تسليت
رحيم مسعودى در جنگ تامين نان به قتل رسيد!

ديروز سه شنبه حوالى عصر، رحيم مسعودى عضو حزب کمونيست کارگرى ايران، در محل کارش در گوتنبرک سوئد،  توسط دو نفر که پليس از آنها بعنوان سارق و تحت تعقيب نام ميبرد، مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت و متاسفانه در راه بيمارستان درگذشت. 
رفيق رحيم مسعودى از انسانهاى بسيار محترم و مبارزى بود که مورد احترام وافر دوستان و رفقايش در شهر گوتنبرک بود. درگذشت اين انسان شريف و کمونيست مبارز در جنگ تامين نان شب براستى دردآور و تکان دهنده است. زندگى براى دختر 17 ساله رفيق رحيم مسعودى بعد از به قتل رسيدن پدرش حتما بسيار سخت خواهد بود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن ابراز تاسف عميق از اين واقعه دلخراش به خانواده و بازماندگان رفيق رحيم مسعودى، به رفقا و همسنگرانش و به مردمى که با ديده احترام به او مينگريستند صميمانه تسليت ميگويد. ياد عزيز اين کمونيست خوشنام هميشه گرامى است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
11 جولاى 2007