رحیم هم از میان ما رفت!
شهلا نورى


انسانی دوست داشتنی که یادش همواره در قلب ما زنده خواهد ماند. انسانی مصصم با قلبی بزرگ که برای ساختن یک دنیای بهتر صمیمانه همراه  و در کنار ما بود.  لبخندها و تشویق های صمیمانه رحیم فعالیت روزانه را برای ما آسانتر میکرد.
چه کنیم که این حادثه ناگوار رحیم عزیز را در سن 45 سالگی از میان ما برد!
بیهوده نمی گویم
دنیای وارانه ای داریم
جایی که تیغ ناهنجاریها
هنجار زندگی ترا به خون می کشد
در یک قدمی ما.....
دنیا بوی لجنزار میدهد