به تداوم بازداشت محمود صالحي و محاكمه كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج اعتراض كنيم

 كارگران، مردم آزاديخواه
 فردا نوزدهم تير ماه قرار است يازده نفر از كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه سنندج به نامهاي خالد سواری - اقبال لطيفي – يدالله مرادي – طیب ملائی – فارس گویلیان - صدیق امجدی – عباس اندریاری- حبیب الله کلکانی - محی الدین رجبی - طیب چتانی و صدیق صبحانی را به اتهام واهي اخلال در نظم عمومي به محاكمه بكشانند. همچنين طبق ابلاغيه اي كه به شيث اماني و صديق كريمي داده شده است، آنان نيز بايد روز شنبه مورخه 23/4/1386 در دادگاه شهر سنندج حاضر شده و مورد محاكمه قرار بگيرند. به صديق كريمي و شيث اماني علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومي، اتهامات ديگري نيز از قبيل اقدام عليه امنيت ملي، جمع آوري كمك مالي براي خانواده محمود صالحي، عضويت در اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار، سابقه همكاري با كميته پيگيري و ارتباط با احزاب اپوزوسيون و... نيز وارد كرده اند .
 قرار است رهبران كارگري را به جرم عضويت در تشكل كارگري و جمع آوري كمك مالي براي انساني كه بدليل اقدام به برگزاري مراسم روزجهاني كارگر و در بدترين شرايط جسماني در زندان بسر مي برد ( مجمود صالحي) به محاكمه بكشانند، با سياست فوق قرار است از اين پس، بعد از به زندان افكندن فعالين و رهبران كارگري هيچكس اجازه كمك به معيشت همسر و فرزندان آنان را نيز نداشته باشد .
 اين شرم آورترين و ضد انساني ترين شيوه برخورد به طبقه كارگر است. نبايد در مقابل چنين وضعيتي و واردكردن اتهاماتي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي و... براي خانه نشين كردن فعالين و رهبران كارگري ساكت نشست، نبايد اجازه داد ابتدائي ترين حقوق انساني ما كارگران بيش از اين لگدمال شود .
 اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار با محكوم كردن تداوم بازداشت محمود صالحي و محاكمه كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج، خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط محمود صالحي از زندان و لغو محاكمه و تبرئه ي بدون قيد و شرط كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج است و حق خود ميداند تا در صورت تداوم سياستهاي تاكنوني، كه بويژه از اوايل امسال زندگي كارگران را بيش از پيش به تباهي كشانده و چيزي جز اعمال محدويت هر چه بيشتر بر رهبران و فعالين كارگري اولويت آن نبوده است ، دست به اعتراض و تجمع بزند .
 كارگران و مردم آزاديخواه
 كساني كه امروز ميخواهند فعالين و رهبران كارگري را به جرم عضويت در تشكل كارگري و حمع آوري كمك مالي به خانواده يك رهبر كارگري زنداني، به محاكمه بكشانند، در صورت سكوت ما، بي ترديد به ما كارگران حتي اجازه نفس كشيدن در خانه هايمان را نيز نخواهند داد، بايد متحدانه و متشكل در مقابل اين سياستها ايستاد، در اين راستا ما از عموم مردم آزاديخواه، كارگران، تشكلها و نهادهاي كارگري در ايران و سراسر جهان ميخواهيم تا به هر نحو ممكن دوشادوش هم و متحدانه به وضعيت موجود اعتراض كرده و اجازه ندهند 13 نفر از فعالين و رهبران كارگري مورد محاكمه قرار گرفته و محمود صالحي در بدترين شرايط جسماني همچنان در زندان بماند .

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي كارگري
 اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار  18/4/1386
 www.ettehade.com
k.ekhraji@gmail.com