کارگران ایران خودرودر آستانه سالگرد 18 تیر ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان خواهان آزادی فوری زندانیان دربند شدند

دوستان و همکاران گرامی
تا کی دانشجویان این فرزندان عزیز ما باید تاوان حمایت ازما کارگران و زحمت کشان را  بپردازند تا کی دانشجو جلودار آزادی و پیشگام در مبارزه علیه آزادی خواهد بودهنوز یاد و خاطره 18 تیر از یادمان نرفته است در 18 تیر هزاران دانشجو در اعتراض به سرکوب آزادیها به خیابانها آمدند تا بتوانند با شکستن جو سرکوب به ما کارگران را در بدست آوردن خواسته  هایمان در ایجاد تشکلهایمان کمک کنند واینک صدها دانشجو در در دفاع از ما کارگران  دردفاع از سرکوب کارگران در دفاع از سندیکا در دفاع از محکومیت کارگران دستگیر شده در اول ماه مه و در دفاع از کارگر زحمت کش محمود صالحی و در دفاع از جنبش کارگری و سلب آزادیهای مدنی به زندان افتاده اند.ما کارگران ایران خودرو ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان هر گونه  حمله سرکوب و دستگیری دانشجویان را محکوم کرده و خواهان آزادی تمام زندانیان در بند بخصوص دانشجویان دانشگانهای کشور و محمود صالحی می باشیم.
زنده باد جنبش دانشجوی
زنده باد اتحاد دانشجو وکارگر
جمعی از کارگران ایران خودرو
86/4/18
ikcokar@yahoo.com