محکومیت فعال جنبش حقوق زن
به زندان و شلاق!

دلارام علی، فعال جنبش حقوق زن، جنبش دانشجویی و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، به دليل شرکت در تجمع 22 خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین اسلامی برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق محکوم شد. پيش از اين، احکام ديگری برای ساير فعالين جنبش حقوق زن صادر شده بود، که برخی از آنها به قرار زير است:

فريبا داوودی مهاجر چهار سال حبس (تعليقی و تعزيری)، نوشين احمدی خراسانی سه سال حبس (تعلیقی و تعزیری)، پروين اردلان سه سال حبس (تعلیقی و تعزیری)، شهلا انتصاری سه سال حبس (تعلیقی و تعزیری)، سوسن طهماسبی دو سال حبس (تعلیقی و تعزيری)، آزاده فرقانی دو سال حبس تعليقی، بهاره هدایت دو سال حبس تعلیقی و نسیم سلطان بیگی دو سال حبس تعلیقی. حکم مريم ضيا و عالیه اقدام دوست و زنانی که در سال جاری دستگیر شده اند هنوز اعلام نشده است.

سازمان آزادی زن این احکام سرکوب گرانه و غیر را شدیدا محکوم میکند و از همه زنان و مردان و نهادها و سازمانهای حقوق بشر در ایران و سایر نقاط دنیا میخواهد که برای آزادی این فعالین جنبش حقوق زن و سایر زندانیان سیاسی در ایران به رژیم اسلامی اعتراض نمایند.

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!
ستم بر زن موقوف!

سازمان آزادی زن

www.azadizan.com
www.azadizan.net