گزارش هیات دایر دفتر سیاسی

سازماندهی اندام حزبی یک وظیفه عاجل دفتر هیات دایر دفتر سیاسی حزب است. تاکنون کمیته سازمانده، دبیر خانه، روابط عمومی، کمیته آی تی، کمیته خارج و کمیته تامین مالی و واحدهای حزبی در سوئد، آلمان، کانادا و هلند اولین جلسات خود را برگزار کرده اند. اعضای کمیته های حزبی که تاکنون مشخص شده اند به قرار زیر است :

کمیته سازمانده : سیاوش دانشور، علی جوادی، شراره نوری، آذر ماجدی، نسرین رمضانعلی، سعید مدانلو، جلیل بهروزی و مهران بابائى هستند. در انتخابات این کمیته سیاوش دانشور و نسرین رمضانعلی به عنوان مسئولین کمیته سازمانده انتخاب شدند.

کمیته آی تی (تکنولوژی اطلاعات) : مجید پستنچی، سیروان قادری

روابط عمومی : شهلا نوری، نیاز قاعدی

دبیر خانه : شراره نوری

کمیته تبلیغات : علی جوادی، سیاوش دانشور، آذر ماجدی

کمیته تامین مالی : شهلا نوری، سعید مدانلو، کریم نوری، بهرام نظری نیا، ویدا براتی، علی جوادی، مریم کوشا

روابط بین الملل: هما ارجمند

کمیته خارج کشور: مریم کوشا، کریم نوری، محمود احمدی، سیروان قادری، سروش ابراهیمی، سعید مدانلو و فرید حبیبیان فرد.
نشريات: سردبيرى نشريه کمونيسم کارگرى آذر ماجدى و سردبير نشريه يک دنياى بهتر سياوش دانشور.

 

خطوط عمومى طرحها و پلاتفرم کمیته ها و نهادهاى ستادى حزب توسط هيئت دائر تهيه و مورد تصويب دفتر سياسى قرار گرفت.