شعار نويسى در کرج

بنا به خبر دريافتى امروز سه شنبه ١٩ آذر ماه٬ تيمى از فعالين حزب در کرج در ناحيه خيابانهاى شيخ آباد تا چهار راه طالقانى که منطقه اى کارگرى و شلوغ است مبادرت به شعارنويسى کردند.

از جمله شعارهاى نوشته شده شامل؛ "مرگ بر سرمايه دارى"٬ "آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى"٬ "زنده باد منصور حکمت و على جوادى"٬ "جنگ٬ فقر٬ اعدام٬ نه"٬ "آزادى٬ برابرى" و "جمهورى سوسياليستى" بودند.

توصيه ما اينست در اينگونه فعاليتهاى تبليغاتى شعارهاى ثابت حزب نوشته شود. ما مجموعه اى از اين شعارها را از طريق کميته سازمانده در اختيار واحدهاى حزب قرار ميدهيم. همينطور اکيد توصيه ميکنيم که نام کامل حزب را بنويسيد.

حزب٬ اقدام و ابتکار رفقاى کرج را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ آذر ١٣٧٨ – ٩ دسامبر ٢٠٠٨