به بهانه برگزاری آکسیون علیه سیاستهای امارات
روبروی سازمان ملل در تهران
کاميار آزادمهر

چند وقتی است که دورادور با یکی از گروه های پان ایرانیست آشنا شدم و باید بگم تجربه دردناک و تاحدی مضحک است. در واقع تنها باید تجربه کرد تا فهمید که چگونه گروه های فاشیستی در فضاى خفقان همچون قارچ هائی سمی رشد می کنند.

در واقع این جریانات که هم اکنون در قالب گروه های ضد حکومتی خود نمایی می کنند٬ اگر فرصت بيابند دستکمى از همين اسلاميها ندارند. اينها محصولات جنبشهاى عقب مانده و ارتجاعى سرمايه دارى و جناح افراطى و آريائى ناسيوناليسم ايرانى هستند. محصول ارعاب هر روزه، عقده های فروخورده و هویت از دست رفته انسان هایی هستند که پشت فاشيسم ايرانى بسيج شدند. با نظرى به درون این جریانات بسادگى ميتوان ظرفيتهاى بالاى سناریوی سیاهی را در آن مشاهده کرد. اينها حاضرند با پرچم ايران و خاک و نژاد هر جنايتى بکنند. هسته اولیه این گروه ها همیشه از طرف افرادی شدیداً فاشیست و با سیاست دستور از بالا اداره می شوند.

اين جريان و جريانات سناریوی سیاهی در حال جمع آوری نیروهای خود از بین جوان هایی هستند که با تفکر آزادی و رهایی پا به عرصه مبارزه می گذارند اما در تور عوام فریبی این جریانات به انسان هایی سیاه فکر و بالقوه جنایتکار تبدیل می شوند. هويت انسانی آنها را با هویت های کاذب مذهبی و تعصب کور ملی جايگزين ميکنند و درون آنها را از عقده های جاه طلبانه می انبانند! تفکر آنها را با نفرت از قوم های دیگر شکل ميدهند. انسان را تفکیک می کنند و برایش مرز و نژاد تعیین می کنند تا بتوانند به راحتی آنها را علیه هم بشورانند. تظاهرات ضد عربی یا به قول خودشان "ضد تازی" یکی از تهییجات شان برای جذب نیروهای جوانی است که به حسب ناآگاهی مشکل جامعه را در عرب زبان بودن مذهب اسلام جستجو می کنند. غافل از اینکه این خود مذهب است که بدبختی می آفریند چه عربی چه غیر آن !

میگویند ما برای اعتراض به فروش دختران ایرانی در امارات این تظاهرات را راه میاندازیم! مگر نه اینکه تا وقتی فقر و بدبختی باشد فساد و تن فروشی نیز هست. حال در امارات یا در ایران. مگر نه اینکه همين جمهورى اسلامى که همراه با آنان شعار فاشيستى ميدهيد مسئول اين وضعيت است؟ مگر ميليونها تن فروش "ايرانى" جلو چشمانتان هر روز جسم و روان شان براى لقمه اى نان له نميشود؟ ای مسخ شدگان پرچم سه رنگ شیر و خورشید شما حتی از درک موضوع عاجزید چه برسد به اینکه بخواهید برای آن آلترناتیوی پیدا کنید! شاید هم به خوبی میدانید چه می کنید و آن را هم سو با اهداف غیر انسانی خود پیش می برید .

اما نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و کمونيست اینجا هستند. روبروی شما ایستاده اند. پیام ما به شما این است: شما که سپاه خود را با کثیف ترین و پلید ترین افکار ضد بشری آراسته ايد بدانيد که ما با سلاح  روشنی به نبرد شما خواهیم آمد ! *