يادداشت سردبير٬ ضميمه ١ شماره ٧٨
کنترل کارگرى

در اين شماره مجموعه مطالبى در باره سياست کنترل کارگرى را ميخوانيد. انتشار اين مجموعه دو هدف دارد: اول٬ توجه به اين بحث در ميان فعالين کارگرى از زمان طرح آن هر روز بيشتر شده است. شرايط وخيم زندگى طبقه کارگر تحت سرمايه دارى سوپر ارتجاعى و ورشکسته جمهورى اسلامى دليل اصلى اين توجه است. بخشى از سوالات مطرح شده دراين زمينه و گزارشهاى دريافتى ما از مباحث در ميان محافل کارگرى مويد اين امر است. دوم٬ اين بحث متاسفانه با موجى از تحريفات و انتساب مواضع دلبخواهى و اساسا يکسان روبرو شده است. مواضعى که در طرح بحث کنترل کارگرى از جانب ما مطرح نشده است. "بيانيه و قطعنامه حزب در باره کنترل کارگرى٬ ميزگرد هيئت دائر حزب٬ چند مطلب مستقل٬ و پاسخ به سوالات طرح شده از جانب فعالين کارگرى" مجموعه اى است که مواضع ما را بيان ميکند. انتشار اين مجموعه هم براى علاقه مندان اين بحث مفيد است و هم براى منتقد منصف ميتواند مبنائى براى يک بحث اصولى و پيش برنده باشد.

مضافا اينکه بحث تشکل کارگرى جزو لاينفک سياست کنترل کارگرى است. در اين زمينه "قطعنامه حزب در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر" از منصور حکمت تجديد چاپ شده است که چهارچوب سياست ما را تبئين ميکند. همينطور مطلب "تشکل توده اى کارگرى٬ مرورى به تلاشهاى تاکنونى" کميته هاى مختلف براى ايجاد تشکل کارگرى است که زاويه نقد ما را به اين سنت فعاليت بيان ميکند. و بالاخره مطالبى در نقد سياست "دولتى کردن در تقابل با خصوصى سازى" تجديد چاپ شده است که اساسا نقد گرايشهاى ناسيوناليست و پروتکشنيست در جنبش کارگرى است.

مطالعه و توزيع گسترده اين شماره نشريه را در ميان کارگران و محافل کارگرى توصيه ميکنيم. *