اجتماع کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان

ديروز صبح سه شنبه ١٢ آذر ماه قريب هزار نفر از کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان اجتماع کردند. کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در ادامه تجمع خود جاده زرين شهر- اصفهان را بستند و خواهان رسيدگى به وضعيت وخيم معيشتى خود شدند. کارگران بازنشسته به تاخير در پرداخت حقوقهايشان اعتراض دارند. آنها خواهان پرداخت حقوق بازنشستگى معوقه خود و افزايش حقوق بازنشستگى مطابق با افزايش حقوق ساير بازنشستگان شدند. آنها اعلام کردند که با اين حقوق ها که مرتبا عقب هم مى افتد و با اين گرانى سرسام آور نميتوانند زندگى شان را بچرخانند.

اجتماع و تحصن کارگران ذوب آهن و مسدود کردن اتوبان شهرکرد – اصفهان موجب اختلال در ترافيک و توجه مردم منطقه شد و حدود ٢ ساعت ادامه داشت. نيروهاى انتظامى بلافاصله با مسدود کردن راه هاى منتهى به محل اجتماع از پيوستن مردم جلوگيرى کردند و تلاش کردند با هتک حرمت و تهديد کارگران بازنشسته را متفرق کنند. اين اجتماع بدون نتيجه پايان يافت و بازنشستگان اعلام کردند در صورت عدم رسيدگى به خواستهايشان مجددا اجتماع ميکنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٣ آذر ١٣٧٨ – ٣ دسامبر ٢٠٠٨