آغاز به کار "پروژه زنان و کودکان پناهجو"
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه و معرفی مسئولین این پروژه


خشونت سیستماتیک و قانونى علیه زنان، یک رکن سیاستهای حکومت اسلامی و اسلام سیاسی در ایران و کشورهاى اسلام زده است. ابعاد خشونت علیه زنان  در جمهوری اسلامی ایران گسترده و باور نکردنی است. از تعرض وحشيانه جسمى و جنسى تا اسيد پاشى و قتل ناموسى و اعدام و سنگسار از اشکال رايج خشونت و جنايت عليه زنان توسط اسلام سیاسی در ایران ومنطقه است.
 مبارزه با خشونت علیه زنان و قوانین قرون وسطائی جمهوری اسلامی و اسلام سياسى، یک مبارزه حیاتی و جهانی است. هر شکل از خشونت علیه زنان و کودکان باید جرم محسوب شود و مسببین و عاملین آن باید مجازات شوند. ذره ای از خشونت علیه زن را نباید تحمل کرد. گام اول در مبارزه علیه خشونت تغییر فوری و همه جانبه تمامی قوانین زن ستیز است. تا زمانیکه زن تحت ستم و فرودست است، خشونت علیه زن نیز ادامه خواهد یافت و حرمت و آزادی جامعه مورد تعرض است.
"پروژه زنان و کودکان پناهجو" دفتر دفاع از حقوق پنا هندگی - واحد ترکیه، در راستای افشا و مبارزه با وضعیت غیرانسانی زنان در ایران و همچنین دفاع بی قید و شرط از حق پناهندگی زنان فراری از جهنم اسلامی ایران تشکیل شده است .
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، همه زنان و مردان آزادیخواه و برابرى طلب را دعوت به مبارزه ای گسترده و سازمان یافته در دفاع از حق پناهندگی زنان پناهجو در ترکیه مینماید و انتظار نهایت همکاری با این پروژه را دارد.
آزاده حکیمی و سوسن گل کریمی مسئولین "پروژه زنان و کودکان پناهجو" هستند. برنامه ها و گزارش فعالیتهای این پروژه از طریق سايت دفتر و ارگانهای انتشاراتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به اطلاع عموم خواهد رسید .
لطفا جهت تماس با رفقای مسئولين "پروژه زنان و کودکان پناهجو" در ترکیه با دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تماس حاصل بگيريد.
BDR.REFUGEES@GMAIL.COM
0044 7765431276
نیما انصاری٬ دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه