فاطمه را کشتند٬ جان فرزاد در خطر است!
سياوش دانشور

فاطمه حقيقت پژوه نامش با درد و رنج تداعى ميشود. زنى که زندگى اش جهنمى بيش نبوده است. او قاتل نبود٬ جانى بدنيا نيامده بود٬ "غضب الهى و شيطانى" هم در او کشف نشده است! او براى لقمه اى نان صيغه مردى شده بود و به تن فروشى شرعى و قانونى اسلامى تن داده بود. او روز سختش را پشت سر گذاشته بود و ساعاتى آرميده بود که فرداى سخت ترى را شروع کند. اما نيمه شب صداى زجه و ناله بيدارش ميکند. مادران تنها و بچه دار معمولا خوب ميشنوند و خوب ميبينند. آرى٬ صداى دخترک عزيزش است. همسر صيغه اى او٬ نيمه شب سراغ دختر ١۴ ساله او رفته و مشغول تجاوز به اوست! کدام مادر٬ کدام پدر٬ کدام نيمه انسان٬ کدام حيوان از ديدن چنين صحنه اى ديوانه نميشود؟ عکس العمل کدام موجود در چنين شرايطى ميتواند "طبيعى" و "خونسرد" باشد؟

فاطمه اين مردک کثيف را کشت و عدالت اسلامى بعد از سالها زندان او را کشت. آن مرد متجاوز که دنياى کودکى دختر فاطمه را ويران کرد و آن عدالت کثيفى که جان فاطمه را ميگيرد٬ هر دو از يک جنس اند. هر دو پشت شان بهم است. هر دو زن ستيز و ضد کودک و ضد بشراند. هر دو از يک آخور ميخورند. فاطمه تنها و محروم نقشه قتل نکشيده بود٬ اما آن مردک با نقشه دنبال آن دختر معصوم بود و سيستم عدالت اسلامى نيز با نقشه و در کمال خونسردى فاطمه را کشت. اين حقيقت زندگى تلخ فاطمه است. شايد فاطمه راحت شد. آنها که درد دلهاى او را شنيده اند و در زندان با او دمخور بودند روزى رنجنامه او را بازگو خواهند کرد. فاطمه يکى از هزاران قربانى اين نظام و اين عدالت منحط است. اما نظام مبتنى بر قتل و تجاوز و جنايت روزمره با قتل او خود را بازتوليد کرد تا فاطمه هاى ديگر و کبرى ها را بکشد. امروز ارابه اعدام اسلامى همراه با فاطمه ٩ نفر ديگر را اعدام کرد.

به فرزندان فاطمه و بازماندگان او صميمانه تسليت ميگوئيم و با آنها دراين درد شريکيم. آنها اگر موفق شده باشند آخرين ديدار را با مادر عزيزشان داشته باشند امروز در وضعيت بسيار بغرنجى بسر ميبرند. وضعيت دردناک آنها را هر کسى که يک جو شرافت داشته باشد درک ميکند. عزيزان جاى مادر هميشه خالى است. مطمئن باشيد که قلبهاى زيادى با شماست. مطمئن باشيد که بيشمارند کسانى که از زنجيره قتل و انتقام و خون در مقابل خون متنفر اند. مطمئن باشيد!

شايعه اعدام فرزاد کمانگر
اخبار از انتقال فرزاد کمانگر معلم جوان و محبوب کودکان منطقه کامياران به انفرادى و خطر اعدام قريب الوقوع او سخن گفتند. فرزاد را به اتهام عضويت در پژاک به اعدام محکوم کردند. پژاک جريان سياسى نيست٬ چيزى مثل "بلاک واتر" است. ديروز همکار و نان خور رژيم اسلامى عليه ترکيه بود و بعد از شکر آب شدن مناسبات رژيم اسلامى و پ ک ک وارد جنگ با رژيم شد. امروز پژاک مجددا تغيير ريل داده و چه بسا فردا شاهد خواهيد بود که در صف "رزمندگان اسلام" عليه ترکيه شمشير ميزند. چه بسا روزى ديگر در خدمت کسى ديگر. اينها نه پرنسيپى دارند و نه ريشه اجتماعى و نه اهداف سياسى قابل دفاعى. اينها توانستند دوره اى تعدادى از جوانان را جذب کنند و رژيم اسلامى هم به همين اتهام مخالفين سياسى اش را سر به نيست ميکند. اتهام وارده به فرزاد جائى ثابت نشده است. فعاليت اجتماعى او مغاير اين اتهامات است. فرزاد کمانگر و امثال او با اتهامات مشابهى در خطر اعدام قرار دارند. امروز وکيل فرزاد کمانگر از "عدم صحت" خبر انتقال فرزاد صحبت کرده و اينکه خطرى وجود ندارد. اين خبر جاى خوشحالى همه کسانى است که براى نجات جان فرزاد و فرزادها تلاش ميکنند. اما بايد مواظب بود. رژيم اسلامى بخشا جامعه را تست ميکند و سپس دست به اقدام ميزند. اگر ببيند که اقدامى برايش گران تمام ميشود پايش را پس ميکشد. خطر واقعى زمانى رفع خواهد شد که حکم فرزاد رسما ملغى و آزاد شود.

زندان٬ شکنجه٬ ترور و اعدام براى حکومتهاى ديکتاتور و حافظ سرمايه مثل بجا آوردن نماز و روزه است. بدون اينها اين حکومتها آرامش درونى ندارند. اين تاريخ اينهاست. آنجا هم که زير فشار و اعتراض بشريت آزاديخواه اعدام را منسوخ کردند به اشکال ديگرى انسانها را به نيستى و نابودى ميکشانند. دنياى امروز ما بشدت کثيف و رنج آور است. بعضى اوقات انسان احساس ميکند که از اين زندگى سير شده است. چه اندازه بايد جنايت و جنايت و جنايت ديد و قورت داد و فردا مثل آدمک خنديد و گفت زندگى جريان دارد؟ تف به اين عدالت و اين نظامى که بدون له کردن ديگران نميتواند سرپا بماند!

مادر فرزاد عزيز نيز حال و روز خوبى ندارد. اما شجاعت او زبانزد همگان است. اولين بار نيست که او اين صحنه ها و سناريوها را ميبيند و اول بار نيست که از اعضاى خانواده او قربانى اين جنايتکاران ميشوند. اين خبر يا شايعه تنها قلب شکسته مادر و بستگان فرزاد را فرو نميريزد٬ مادر و بستگان فرهاد حاج ميزائى و بيشمار کسانى که در خطر بلعيده شدن توسط ارابه آدمکشى اسلامى اند بشدت نگران ميشوند. رژيم اسلامى در چهار گوشه ايران و به بهانه هاى مختلف موجى از اعدامها را شروع کرده است. بايد تلاشمان را گسترش دهيم. بايد عليه اعدام و حکومت اعدام بپاخيزيم. بايد حکومت اعدام و سرمايه را سرنگون کنيم. بايد چوبه هاى دار و نشان هاى سبعيت اسلامى را به آتش بکشيم. بايد روزى به مردم دنيا اعلام کنيم که طبقه کارگر ايران و مردم آزاديخواه و پيشرو٬ سنت فرتوت آدمکشى و قتل دولتى را منسوخ کردند. براى نجات جان فرزاد عزيز و کليه زندانيان سياسى بکوشيم. *