گزارشى در مورد کارگران کارخانه "سه رماوز"

اين کارخانه مالکيت آن در اختيار يکى از سرمايه داران هوادار مفتى زاده (اسلام سياسى شاخه سنى) است٬ ٣٠ نفر کارگر دارد. تعدادى از کارگران اين کارخانه حدود ٣ سال است در آنجا کار ميکنند اما تاکنون هيچ نوع قراردادى با آنها بسته نشده است. اخيرا به کارگران اين کارخانه گفتند که بايد هر روز ۴ ساعت اضافه کارى اجبارى کنند. اين در حالى است که کارگران از ساعت ٧ صبح الى ۴ عصر با ماهى حدود ٢٠٠ هزار تومان کار ميکنند. کارفرما گفته بايد از ساعت ۴ عصر تا ٨ شب اضافه کارى کنند.

لازم به ذکر است که کارخانه ها و مراکزى که توسط سرمايه داران هوادار اين فرقه اداره ميشود٬ تلاش ميکنند کارگرانى را استخدام کنند که يا توسط اين فرقه معرفى ميشوند و از فيلترهاى آنها عبور کردند يا دستکم مجبورند در مناسک هاى مذهبى آنان شرکت کنند. در غير اينصورت آنها را اخراج ميکنند. *