مبانی سبک کاری "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"

١- دفتر دفاع از حقوق پناهندگی نهادی است که از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری در امور پناهندگان ایجاد شده است.

٢- "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مجموعه ای از دفاتر سیاسی است که در کشورهای پناهنده پذیر بمنظور دفاع از حقوق انسانی پناهجویان تشکیل میشود.

٣- دفتر یک سازمان سیاسی توده ای نیست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری مستقیما پناهجویان را به عضویت و فعالیت در حزب دعوت میکند. حزب میکوشد که خود ظرف سازمانده پناهجویان آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست در مبارزه علیه رژیم اسلامی و اهداف عمومی یک دنیای بهتر، باشد.

٤- دفتر دفاع از حقوق پناهندگان تلاش میکند که مرجع اصلی بیان حقایق سرکوبگری های رژیم اسلامی و موقعیت ضد انسانی و ناامن سیاسی و اجتماعی و حقوقی پناهجویان در تحت حاکمیت رژیم اسلامی در مراجع بین المللی باشد.

٥- دفتر تلاش میکند تا با شناسایی و همکاری با مجموعه ای از وکلا و دفاتر حقوقی و ارتباط نزدیک با سازمانهای محلی و بین المللی مدافع حقوق بشر در کشورهای محل فعالیت خود حلقه واسط کمک به امور فردی پناهجویان در مسائل حقوقی آنها باشد.

٦- یک رکن تلاش دفتر همکاری با سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانی پناهجویان و مهاجرین در کشورهای پناهنده پذیر در امور پناهندگی در این کشورها است.

٧- دفتر دفاع از حقوق پناهندگان تلاش میکند با تهیه جزوات و بروشورهایی حقایق شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را در مجامع حقوقی جوامع موجود تٽبیت کند.

٨- سایت دفتر دفاع از حقوق پناهندگی میکوشد مجموعه ای از اسناد در مورد شرایط سیاسی ناامن در ایران و منابع حقوقی و خدماتی مورد نیاز پناهندگان را فراهم کند.

٩- رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هر دوره مسئولین و نیروی کادری لازم را بمنظور پیشبرد فعالیتهای دفتر از میان رفقای داوطلب حزبی، قرار میدهد.

علی جوادی – سیروان قادری
مصوب هيئت دائر حزب