در باره سبک کار دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

مصاحبه با سیروان قادری

يک دنياى بهتر: دفتر فاع از حقوق پناهندگی مدتی است که آغاز به کار و فعالیتهایی هم در عرصه پناهندگی انجام داده است. اخیرا رهبری حزب، سبک کار و برنامه عمل جدیدی در دستور کار دفتر قرار داده که تحت عنوان "مبانی سبک کاری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" منتشر شده است. این سبک کار و شیوه عمل جدید چگونه است و به صورت واقعی چه سیاستهایی را در عرصه پناهندگی دنبال میکند؟

سيروان قادرى: اجازه بدهید قبل از وارد شدن به بحث سبک کار دفتر نکاتی در خصوص بکارگیری کلمه "جدید" برای "سبک کار" دفترتوضیح دهم. این سبک کار و شیوه عمل، در نوع خود و در مقایسه با سازمانهای ایرانی مدافع حقوق پناهندگی، الگویی جدید است. اما سبک کار جدید دفتر پناهندگی حزب نیست بلکه مبانی نظری دفتر است که در قالب "مبانی سبک کاری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" منتشرشده است. در واقع ما پس از تشکیل دفتر، آماده کردن پلاتفرم سیاسی وعرصه های عملی آن را در دستور کار قرار دادیم که متاسفانه به دلیل مشغولیتهای فراوان در عرصه های دیگر حزب انجام این مهم کمى طول کشید. هرچند که مجموعه ای از فعالیتهای انسانی دفاع از حقوق پناهندگی به واسطه خلاقیتهای فردی رفقای درگیر در این عرصه در کشورهای اروپایی در تاریخچه بسیار کوتاه این دفتر درج شده که بسیار هم ارزشمند است. اما این پلاتفرم، یقینا در مدت زمان کوتاهی، دفتر پناهندگی حزب را درگیر در عرصه هایی از دخالتگری مستقیم حزب در زندگی انسانها خواهد کرد که بسیار مهم است .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزبی کمونيستى و انقلابی است و خود را ملزم به دخالت در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زندگی انسانها برای انجام تغییرات ریشه ای و عمیق میداند. خط، وبرنامه و پراتیک تاکنونی حزب این را میگوید و براساس این افق روشن است که برنامه های عملی حزب تدوین میشود .

عرصه پناهندگی یکی از موضوعات مهم است که زندگی هزاران انسان گريخته از جمهورى اسلامى را خارج مرزهاى ايران و در اروپا تحت تاثیر مستقیم قرار داده است. از طرفی جنایات جمهوری اسلامی، فقر، بیکاری، خفقان، کشتار و مصائب و مصیبتهای از این قبیل به موج روز افزون پناه بردن ایرانيان به خارج از کشور منجر شده  است و از سوی دیگر، برخوردهای ناعادلانه و غیر انسانی دولتهای پناهنده پذیر با زندگی و سرنوشت پناهجویان ایرانی و ناتوانی سازمانهای فی الحال موجود مدافع حقوق پناهندگی در تغییر ملموس این شرایط، کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری را بر آن داشت تا پاسخی روشن به این معضل سیاسی - اجتماعی پناهجويان بدهد. تاسیس دفتر پناهندگی حزب و تامین نیرویی فعال و پيشرو و با برنامه در عرصه پناهندگی٬ تصمیم مشخص کمیته مرکزی حزب در این راستا بود . قبل از اینکه به تشریح پلاتفرم و سبک کار عملی این دفتر بپردازم، مختصر توضیحی در رابطه با تصویر و ساختمان سیاسی و تشکیلاتی این دفتر را لازم میدانم:

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بخش پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری است !
جمله فوق، تصویر واقعی و کاملی از ساختمان تشکیلاتی این دفتر به دست میدهد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، سازمان جانبی و یا بخش جدا از حزب نیست و به همین اعتبار تشکیلات این دفتر به عنوان سازمان توده ای فرا حزبی عمل نمیکند. به عبارت روشنتر، مجرای سیاست گذاریهای پایه ای دفتر، کمیته مرکزی و مصوبات و قطعنامه های حزب در عرصه پناهندگی است. دفتر برعکس سازمانهای مستقل و یا جانبی احزاب دیگر، سیاست عضو گیری مجزائی ندارد. ما هر آزاديخواه و سوسياليست و کمونيستى را به عضويت مستقيم در حزب اتحاد کمونیسم کارگری دعوت ميکنيم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، مانند دفتر روابط بین الملل حزب (با ویژگیهای متفاوت)، یک نهاد حزبی است. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، نهاد اجرایی سیاستها و مصوبات حزب در امور پناهندگی است. اولویت سیاستهای این دفتر بر این است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری را مستقیما به نیروی درگير و ظرف سازمانده پناهندگان علاقمند به مبارزه رادیکال و آزادیخواهانه و کمونیستی علیه رژیم اسلامی و اهداف عمومی حزب تبدیل کند. به این اعتبار، فراخوان ما دعوت به متشکل شدن پناهندگان در حزب و پیشبرد مبارزه شان از این طریق است.
 
عدم تلاش برای شکل دادن به یک سازمان توده ای در امور پناهندگی به معنای ایجاد مانع در مقابل گسترش کار "دفتر دفاع از حقوق پناهندگی" در دفاع بی قید و شرط از حقوق پناهجویان نیست. دفاع از پناهجویان و خواسته های آنان براى ما یک مساله محوری و اساسی است. ما هدف تشکيل يک سازمان "صنفی" و صرفا خدماتی را نداريم. ما تلاش ميکنيم که مبارزات پناهندگان را به مبارزه ای سیاسی و قدرتمند در تغییر شرایط اسفبار پناهندگی در سطحی گسترده تبديل کنيم. همزمان براى متشکل کردن پناهندگان در حزب حول اهداف انقلابی و کمونيستى تلاش ميکنيم.

جنبش پناهندگی  وجود ندارد، پناهندگی طبقه نیست !
دفتر پناهندگی حزب پلاتفرم سیاسی و عملی خود را منتشر کرده است. این پلاتفرم توسط فعالين قديمى اين عرصه پناهندگی در رهبری حزب تدوین شده و به روشنی سیاستهای حزب در امر دفاع از پناهندگان و مشخصا عرصه های عملی و اولویتهای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در این زمينه را تبئين کرده است. من اینجا به صورت فشرده به کلیات این سیاستها اشاره ميکنم؛

در حقیقت و از منظرما، آنچه که امروز پناهنده و امر پناهندگی نامیده میشود، صنف و طبقه ای قائم به ذات نیست. پناهنده جنبشى اعتراضی مستقل از جنبشهای اعتراضی موجود در جامعه ندارد. بخشی از جامعه است و مسببین مصائبش هم همان دول بورژوازی و و تئوریسین های بردگی مزدی هستند که در کل بشریت را به مرز نابودی کشانده اند. از این رو، مرتفع کردن نیازها و معضلات عرصه پناهندگی در گرو مبارزه ای همه جانبه و متحد دوشادوش طبقه کارگر و توده های انقلابی جامعه در مبارزه سوسیالیستی علیه وضع موجود است .
 
این واقعیت که پناهنده را باید همراه و همدوش مبارزات انقلابی جامعه برای تغییرات بنیادین بسيج کرد یک ضرورت است. اقناع و آموزش و سازماندهی پناهجویان حول این محور اساسی، وظیفه سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست مدعی مدافع حقوق پناهندگی است. ریشه کنی معضلات پناهندگی در گرو ايجاد تغييراتى در قلمرو قوانين و ايجاد شرايط بهترى در جوامع امروز است. ترديدى نيست که بحث ما اين نيست که نبايد همين امروز به معضلات مشخص پاسخ نداد و يا در آن درگير نبود٬ بلکه اينست که هدف ما ايجاد سازمانى درخود و جدا از جامعه و روندهاى سياسى آن با هويتى ويژه بنام "پناهنده" نيست. ما قصد نداريم يک دوره مهاجرت و پناهندگى تحميلى را به هویت کاذب و دائمى انسانها تبديل کنيم و آنها را به نام پناهنده در جنبشی مجزا از جنبش هاى اجتماعى و خواهان تغيير معنا و سازماندهی کنيم. اين سياست٬ خواه ناخواه مبارزات انسانی بخشی از جامعه را به انزوا میکشاند. این ایده ها نگاهی صنفی و محدود به مقوله پناهندگی دارند و اعتراضات پناهندگی را خواسته یا ناخواسته از سیکل مبارزات پيشرو جاری در جامعه خارج میکنند. ما بعنوان دفتر پناهندگى حزب٬ ظرف اعتراض پناهجویان ایرانی را حزب اتحاد کمونیسم کارگری و حضور فعال در مبارزات سياسى جامعه میدانیم و سياست ما تعريف هيچ حلقه واسط يا ايجاد سازمان ويژه پناهندگان نيست.

قطعا برای پناهجو اولین و مهمترین اولویت حق اجازه اقامت و برخوردارى از زندگى و معيشت  است. همانگونه که اولویت اعتراض کارگران اخراجی بازگشت به کار است. و صد البته باید پناهجو را حول خواسته ها و نيازهاى روزش سازمان داد. اما نباید فراموش کرد که ریشه واقعی معضلات پناهندگی، دادگاه های مهاجرتی و وزارت کشورها نیستند بلکه ریشه را باید در مبانی بنیادی و نیازمندیهای جهان امروز جستجو کرد که پديده پناهندگى يک نتيجه آنهاست.

این معنا از پناهنده و سازماندهی اعتراضات پناهندگی در میان سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگی، الگوی تازه ای به دست میدهد که دارای شاخصهای ویژه خود و سبک کار متفاوت است که به روشنی درپلاتفرم سیاسی و عملی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی منعکس شده است . یکی از اهداف دفتر، دفاع از حقوق پناهندگان و مبارزه علیه مجموعه ای است که به انسانها به عنوان "پناهنده" و نه شهروند برخورد میکند. اما سازماندهی اعتراض پناهندگی حول محوری غیر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری و اعتراضات سياسى و اجتماعى راديکال جامعه شیوه و سياست ما نيست.

يک دنياى بهتر: سیاست انتشاراتی دفتر چگونه خواهد بود؟

سيروان قادرى: دفتر پناهندگی حزب، مانند دیگر ارگانهای حزب، از نشریه یک دنیای بهتر براى  طرح سیاستهای اصلی و کلان در امور پناهندگی استفاده ميکند. اما از آنجا که هر ارگان حزبی مستلزم داشتن ماتریال ویژه و تخصصی عرصه فعالیت مشخص خود است، دفتر پناهندگی حزب نیز تهیه و نشر اوراق اطلاعاتی ویژه به زبانهای مختلف را دستور کار خود قرار میدهد. همچنین این دفتر اقدام به تهیه یک بولتن خواهد کرد که بتواند به گونه ای تخصصی تر به مسایل پناهندگی بپردازد و آن را در اختیار عموم متقاضیان پناهندگی، وکلا و ارگانهای مربوطه قرار دهد. بنا بر مصوبات "مبانی سبک کاری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"، انتشار نشریه "یو نی تی" از دستور کار خارج میشود. همینجا از اقدامات و تلاشهای رفقای مسئول نشریه، خصوصا رفقا مجید پستانچی و کامیار آزادمهر، بخاطر چاپ دو شماره این نشریه قدردانی ميکنم. لازم به ذکر است که برای نشر اخبار و رویدادهای روزانه پناهندگی و یا کمپینهای ویژه، و با توجه به حجم بالای این موضوعات و عدم امکان پوشش تمامی آنها در وب سایت رسمی حزب، اقدام به راه اندازی یک وب سایت برای دفتر پناهندگی حزب خواهیم کرد . *