پخش نشریه و اسناد حزب در اصفهان

بنا به گزارش دريافتى٬ يکشنبه شب ٢٧ مهرماه٬ تعدادی از فعالين کمونيست در اصفهان قطعنامه حزب در باره "علیه گرانی و فقر٬ وظايف جنبش کمونيستى طبقه کارگر" و نشریه شماره ٧١ يک دنياى بهتر را در محلات فقیر نشین اصفهان پخش کردند. بنا به گزارش اين اسناد حزبى در خیابان های کهن دژ٬ صمدیه لباف٬ امام رضا و صارمیه اصفهان در خانه ها انداخته شد. لازم به ذکر است که خیابان های نام برده محل سکونت محروم ترين اقشار طبقه کارگر و همچنین بیکاران در شهر اصفهان می باشد که در شرایط زیر خط فقر زندگی میکنند.

محلات و مراکز کارگرى بويژه مناطقى هستند که بايد زير پوشش مستمر تبليغات کمونيستى و توزيع ادبيات حزب قرار گيرند. حزب تلاش اين فعالين را براى توزيع ادبيات کارگرى و کمونيستى ارج ميگذارد و به آنها خسته نباشيد ميگويد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ اکتبر ٢٠٠٨ – ٢٧ مهر ماه ١٣٨٧