پخش اطلاعيه هاى حزب در مناطق کارگرى اصفهان

بنا به خبر دريافتى٬ سه شنبه شب در فاصله ساعات ١٠ الى ١١ شب٬ به ابتکار تيمى از فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ اطلاعیه های حزب در رابطه با آتش سوزی پالایشگاه اصفهان و همچنین عکس اعضاى هيئت دائر دفتر سياسى حزب (علی جوادی٬ آذر ماجدی٬ سیاوش دانشور) در شهر شاهین شهر و شهرک های حومه پخش شد.

خیابانهاى خاقانی٬ نظامی٬ شهرک گلدیس و بانک استان تحت پوشش پخش ماتریال حزبی قرار گرفت. این اقدام توسط فعالين حزب طى چند ساعت برنامه ریزی و اجرا شد. لازم به ذکر است که شاهین شهر نزدیک ترین شهر مسکونی به پالایشگاه اصفهان و مراکز صنعتی چون نیروگاه و پتروشیمی است. شاهين شهر در سالهای گذشته همواره صحنه زد و خورد جوانان و مردم با رژیم اسلامی بوده و در دهن کجی مردم به مذهب مشهور است. طورى که مقامات رژيم بارها این شهر را٬ که اکثرا بافت کارگران مهاجر صنعتی را دارد٬ جائى که در آن مذهب و اسلام به باد رفته تعريف کرده اند.

حزب٬ ابتکار و تيزبينى و سرعت عمل رفقاى فعال در اصفهان را ارج ميگذارد. مناطق کارگرى در هر گوشه ايران بايد محل اصلى پخش ادبيات حزب باشد.

رفقا٬ خسته نباشید!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۵ اکتبر ٢٠٠٨ – ٢۴ مهر ماه ١٣٨٧