گزارش٬
یورش به خانه های مردم،
جمع آوری بشقابهای ماهواره در کرمانشاه!
لیلا احمدی

دوباره دور جدیدی از خانه گردی و تهاجم به زندگی خصوصی انسانها برای کشف بشقابهای گیرنده آنتن ماهواره و اخاذى از مردم توسط ارازل و اوباش اسلامی در سطح شهر کرمانشاه شروع شده است. موج خانه گردیها بیشتر در محله های گلستان، 22 بهمن و کسری بوده است. نيروهاى سرکوبگر اسلامی شبانه با گستاخی و تهدید وارد خانه های مردم می شوند٬ با لگد و باطوم بر بشقابهای بی جان می کوبند٬ و با خشم و غضب بشقابهای له شده را از پشت بامها به داخل کوچه و خیابان پرتاب می کنند.

در برخی موارد جهت تشدید هر چه بیشتر فضای رعب و وحشت صاحبان بشقابها را به بيدادگاه جانیان اسلامی کشانده و با اخذ تعهد و خط و نشان کشیدن و اخاذی مبلغ 300 هزار تومان٬  ظاهرا به نام جریمه٬ میکوشند پایه های حکومت منفور و  رو به زوالشان را مستحکم کنند! در بسیاری موارد نیز این جنون عوامل و مزدوران حکومت اسلامی با مقابله و اعتراض پر شور جوانان و مردم روبرو بوده است. اقدام به خانه گردی و تهدید مردم موجبات خشم و تنفر هرچه بیشتری را در میان جوانان و مردم کرمانشاه  بر علیه حکومت جنايتکار اسلامی فراهم آورده است.

12/7/87