گزارش٬
کارگران اتوبوس رانى و حقوق هاى عقب افتاده
شوان سور

تعداد ١٢٠ نفر از کارگران شرکت اتوبوس رانى شهر سنندج تاکنون حقوقهاى مرداد ماه خود را دريافت نکردند. ۵٠ نفر از کارگران سازمان اتوبوس رانى قراردادى هستند که اين ۵٠ کارگر از طريق يک شرکت پيمانى به نام "هورام کار" با قرارداد يکساله در سازمان اتوبوس رانى استخدام شدند و ٧٠ کارگران ديگر اين شرکت قرارداد رسمى دارند.

در هفته هاى اخير اين کارگران با خواست پرداخت حقوقهاى معوقه خود  دست به اعتراض زدند. همچنين يک خواست ديگر کارگران مابه تفاوت حقوق شان در سال ٧٩ است که تاکنون به کارگران پرداخت نشده است. مبلغ اين ما به تفاوت پرداخت نشده  ماهى ٢٠ هزار تومان است. سال ٧٩ کارگران اتوبوسرانى در اعتراضات خود مقابل دفتر سازمان در خيابان فيض آباد طى آخرين مذاکرات به اين نتيجه رسيده بودند و مديريت اعلام کرده بود که مابه تفاوت ماهى ٢٠ هزار تومانى را به طور اقصاد به کارگران پرداخت ميکند که نکرده است.

اما مشکلات کارگران يکي دوتا نيست. با عوض شدن مديريت نه تنها به خواست کارگران و تعهدات فيمابين مديريت و کارگران در ماه گذشته توجه نکرده است بلکه رسما به کارگران اعلام کرده است دوماه يکبار حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد. هفته گذشته يکى از کارگران به اسم على خاونگر٬ که بيش از ٩ سال در اين سازمان کار ميکند و به سياست مديريت جديد اعتراض کرده بود٬ از کار اخراج شده است. کارفرما رسما و با بيشرمى ويژه هر سرمايه دار اعلام کرده که هر کسى معترض است اخراج ميشود! بيکار زياد هست و با کمتر از اين حاضر به کار هستند!

کار رانندگان بشدت سخت است و آنها مرتبا تحت فشارند. با توجه با استاندارد نبودن اتوبوسها٬  خارج از ظرفيت مسافر سوار کردن٬ و بار مسئوليت جان مسافران که در هر سرويس رفت و برگشت ٢٠٠ نفر هم ميشود٬ و کار دو شيفتى فشار زيادى روى اين رانندگان است. کارگران در دو شيفت هفت ساعت و نيم يعنى از ساعت ٦ صبح تا ١ و ٣٠ دقيقه بعدازظهر و از اين ساعت تا ٩ و ٣٠ شب کار ميکنند. اما مديريت رانندگان را تحت فشار ميگذارد که شيفت هفت و نيم ساعته ديگر را نيز بعد از نيم ساعت استراحت کار کنند. اگر رانندگان مخالفت کنند سريع آنها را اخراج ميکند. کارگران سازمان اتوبوسرانى سهيمه شير و خواربار دارند که اين امکانات هم تاکنون به آنها داده نشده است. حقوق اين کارگران با توجه به شرايط سخت و ساعات طولانى کار ماهى ٢۴٠ هزار تومان است. *