گزارش٬
کارگران جهاد نصر مشهد؛
ديگر تحمل اين همه بيحقوقى را نداريم!

١٨٠ نفر از کارگران جهاد نصر از ١۵ فروردين سال جارى اخراج شده اند. آنچه که اعلام شده اينست که کارگران اين شرکت تسويه حساب کرده اند. اما کارگران هيچ چيزى دريافت نکردند. شرکت جهاد نصر ٢٠٠٠ نفر کارگر دارد. کارگران اخراجي بين ٦ الى ٢٣ سال سابقه کار دارند. اين کارگران حقوقشان ماهي ٢٠٠هزار تومان است و با اضافه کارى و حق ماموريت و غيره٬ ١۵٠ هزارتومان روى حقوقشان آمده است. از ابتداى سال ٨٧ تاکنون به هيچ کدام از کارگران حقوقهاى اضافه کارى و ماموريت را پرداخت نکردند. اين شرکت مبادرت به اخراج کارگران در گروههاى ٣٠ يا ۵٠ کرده است و کارگران ديگر را با مزايا و حقوق کمتر و بدون قرارداد استخدام ميکند.
 
اين ١٨٠ کارگر ابتدا با منعکس کردن وضعيت خود در خبرگزارى "کار و کارگر"  خراسان رضوى٬   ملاقات و اعتراض به مسئولين اداره کار و مسئولين استان٬ فقط وعده تحويل گرفتند و البته همه وعده ها هم پوچ بود. تنها کارگران را سردواندن تا خسته شان کنند و رضايت بدهند. کارگران به "ديوان عدالت ادارى" شکايت کردند و بالاخره "هيئت هاى حل اختلاف و مصلحت" هم به کارگران پاسخى ندادند. بقول کارگران اين شرکت "مقامهاى دم کلفت رهبرى و رياست جمهورى هم که بارها مراجعه کردند تنها وعده داده اند!" کارگران ميگويند از اين همه بيحقوقى خسته شديم و ديگر تحمل نداريم.

کارگران بيش از ٦ ماه است که از هيچ مزايائى برخوردار نيستند. ليست و هزينه بيمه کارگران اخراجى نيز رد نشده است. همه جا دزدى از حقوق کارگر جارى است. در واقع اين کارگران به دليل دزدى کارفرما از همان بيمه بيکارى و درمانى ناچيز نيز برخوردار نيستند. مسئولين استان به کارگران گفته اند شما ميتوانيد با شرکت خدمات نطلمتي استان قرارداد ببنديد و از سابقه کارى که در شرکت جهاد نصر داشته ايد بگذريد. کارگران اعلام کردند از هيچگونه حق خود گذشت نميکنند و نخواهند کرد. آنها خواهان حمايت هستند٬ حمايت مردم و هم طبقه ايهايشان. *