تحلیل اقتصاد ناب محمدی اندر باب پول نفت روی سفره مردم!
سعيد مدانلو


احمدی نژاد قول داده بود که اگر رئیس جمهورش کنند پول نفت را میگذارد روی سفره مردم! منتها از وقتی که رئیس جمهور شد تا حالا به قولش وفا نکرده بود∙ گذاشت  همه مملکت را که حسابی گشت و دیگر ده کوره ای نمانده بود که پایش را آنجا نگذاشته باشد و تنابنده ای  باقی نمانده بود که حرفش را نشنیده باشد٬ به حرفش عمل کرد∙ راستش را بخواهید دیگر داشت دیر می شد! خامنه ای هم که اینقدر او را عزیز می داشت کم کمک داشت دلخوریش را از او بروز می داد!
نمایندگان فضله های بزرگ اسلامی مجلس٬ سرِ چرخاندن چرخ اقتصادشان٬ بودجه مملکت را کم آورده بودند∙ کار به جایی کشید که دسته دسته شدند٬هردسته شان برای بهینه کردن اقتصاد ملک و مملکت خودش رفت یک کمیسیون اقتصاد مافیای ناب محمدی درست کرد∙ لابد شنیدید٬ مافیای نفت که بزرگ ترینشان است∙ همچنین مافیای مشتقات نفت مثل بنزین و قیر و شاخه های دیگر٬ هر یک کمیسیون خاص خودش را در مجلس حاکمان آن مملکت دارند∙  پدر خوانده هاشان هر یک جای یک مُهر روی پیشانی شان دلمه بسته∙ اگر هم نشنیدید به سایت بازتاب محسن رضایی و نشریات سایر دستجات مافیایی شان سری بزنید به اندازه کافی اطلاعات سر جنگ و دعواهای مافیای اسلامی نفت و مشتقاتش کسب خواهید کرد∙ مشکل سر اقتصادِ پول بنزین پیش آمد! گویا مافیای سرمایه اسلامیِ بنزین٬ وسط جنگ و دعواها داشت کلاه سرش میرفت∙ عنقریب که کارش به خِنس بیافتد∙ به حساب اقتصاد ناب محمدی سهمش میبایستی چرب و چیلی تر می شد∙ بودجه مملکت را هم سر دزدی گرگی های بی حدّ و حصر و یا به لحن ریاکارانه ادبیات رایج مُلایی
" خاصه خرجی های بی رویه " شان کسرآوردند∙ دعوا داشت جدّی جّدی بالا میگرفت که احمدی نژاد شجاعت به خرج داد٬ یک یا حسین بلند گفت و به وعده اش وفا کرد! مجلس هم برای پائین کشیدن شعله دعوا به ندای پدر خوانده " مقام معظم " لبیک گفت و همگی با هم یک صلوات جلیل ختم کردند و مشکل پول بنزین را یکجا انداختند روی سفره مردم!  پدر خوانده " مقام معظم " نیز همه دلخوریهایش را کنار گذاشت و شروع کرد به تحسین کرامات مافیای محترم مجلس و ستودن شجاعت بی بدیل عزیز کرده اش احمدی نژاد! و ندایشان داد که امسال هم سال پیامبراعظم است٬ پس بخوریم اکنون٬ همگی عادلانه!
حالا مجلس نشینها٬ نوچه هایشان٬ یک مشت لات و لوت غّداره کش از جنس خودشان٬ محصول حوزه های علمیه و مراکز آدمکش پروری مکتب امام جعفرصادق را انداختند  جلوی مردم و رفتند یکماه پای منقل هایشان آپولوی اسلامی هوا کنند∙ بعضی هاشان هم رفتند حج عمره یک لنگ به هوا روی منار شیطان تمرینِ سنگسارکنند٬ ثواب ببرند و بعدش بروند دبی سیاحت!
حکمشان این است که مردم باید از روی سفره هایشان بردارند و پول بنزین را بدهند!  مردم هم که دیگر نمیدانند از کجای سفره های خالیشان بزنند و خرج مافیای اسلامی کنند٬ جلوی شان  در آمده اند∙  پیداست مردم قصد دارند دیگر به فقر تمکین نکنند∙
معنی اقتصاد اسلام ناب محمدی همین است∙ حدیث نبوی میگوید وقتی  پول نفت را میگذارند روی سفره مردم٬ تفسیرش اسلامیش این است که میخواهند پول نانخورشِ سفره های حقیر مردم را هم روی هوا بزنند∙  یک یا حسین مایه اش است!  فکر کردید امام زمانشان بیکار بود یا جایش تنگ شده بود یا نکند فکر کردید از دست القاعده در رفته بود٬ بعد از هزار و خورده ای سال از چاه سامره در بیاید برود توی چاه جمکران جا خوش کند؟!  برای همین روزها بود! حالا هی بگویید مرگ بر جمهوری اسلامی! یک وقت اگر امام زمان با شمشیردو لبه اش از چاه جمکران در بیاید و وسط میدان انقلاب ظهور کند٬ چکار می توانید بکنید؟! مقدسات اسلامی به اقتصادشان ربط دارد∙
همان شب که بنزین را کوپنی کرده بودند٬ خامنه ای و حداد عادل و احمدی نژاد را امام زمان یکجا با هم خواب نما کرده بود! باور نمیکنید؟ از آیت الله جنتی معروف به مرتجع کبیر بپرسید که هر هفته دارد توی نماز جمعه ها خطر ظهورش را توی گوش دنیا فرو میکند!
برای شکست دادن اقتصاد و سرمایه داریِ نان روی سفره دزد مافیای اسلامی باید پرچم سرخ بلند کرد∙ باید سازمان یافت∙ طبقه کارگر ایران عزم نبرد دارد∙  متشکل شدن٬ شده ضرورت اول زندگیش∙ باید ایادی آدمکش امام زمانی را سر چهار راهها  با نیروی عظیم انسانی و سازمان یافته ای که به میدان می آوریم دچار یأس و وحشت کنیم∙ قطار کمونیسم کارگری سوت میزند∙ جای درنگ و تردید نیست∙  سوار شوید∙