گزارشی از برخوردهای اخیر وزارت کشور ترکیه
و نگرانی پناهنده گانی که برگ قبولی دریافت نموده اند!

تعداد زیادی از پناهنده گانی که قبولی دریافت نموده انند و تمام پروسه کاری سفارت خود را انجام داده اند، روزیکه باید مجوز خروج ازشهر وان- ترکیه  صادر شود با دریافت پولهای کلان به عنوان پول خاک که خود معزل بزرگی برای پناهندهگان است روبرو میشوند.
پناهندهگانی که در یافتن نان روز برای زنده ماندن درمانده اند بدون پرداخت این پول امکان دریافت مجوز برایشان وجود ندارد. تازه مشکل از اینجا شروع میشود که بعد از دریافت این پول اعلام میکنند که شما مشکل دارید و نامه ای تسلیم میکنند که شما از نظر وزارت کشور مورد تایید قرار نگرفتید. در شرایطی که پناهنده غرق بدهی شده و خانه ای که در آن سکونت داشته است را به امید اینکه راهی کشور سوم است تحویل داده، حالا باید دنبال سر پناهی باشد تا دوباره پرونده اش رسیدگی گردد که در این شهر مشکل بسیار وحشتناکی است واز طرفی استرس چگونه عودت دادن بدهی هر انسان سالمی را از پا در میاورد. هم اکنون پناهندگان زیادی در این شرایط هستند و پرواز اول و حتی دوم آنها ابطال شده است و دولت ترکیه از دادن خروجی به این آفراد سرباز میزند.