کمونيستهاى کارگرى!
به حزب خودتان خوش آمديد!
سياوش دانشور


در اين هفته رفقاى ديگرى  از ايران و خارج کشور به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پيوستند. رفقا ؛ خسرو دانش، جهان، فرهاد فرهادى، عباس ع، ميترا رحمتى، کيوان شاهين، قاسم نیک سرشت، ناهید نریمانی، اصلان دیده کنان، پریسا زارع، حميد و سعيد مينويى به حزب پيوستند.
اجازه ميخواهم از جانب کميته مرکزى حزب به اين رفقا خوش آمد بگويم و ورودتان را به صفوف حزب اتحاد کمونيسم کارگرى، به حزب خودتان، تبريک ميگويم.
تعدادى از اين رفقا از کمونيستهاى باسابقه هستند که عمرى را در تلاش کمونيستى براى آزادى جامعه و برپائى دنيائى انسانى تحت مشقات فراوان سپرى کرده اند. رفيق خسرو دانش از دوره فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى در جدال سياسى ما در دفاع از پرچم کمونيستى مارکس و منصور حکمت شريک بود و غيبت موقت او در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى نتوانست بر ادامه عزمش براى فعاليت در اين صف خللى وارد کند. رفقاى ديگر که بخشا از نسل جديد و پرشور امروزاند، دنبال جريانى ميگردند که هويت آزاديخواهانه و اعتراض انقلابى و انسانى شان را نمايندگى کند. نسلى که بشدت جستجوگر و دنبال حقيقت است. نسلى که آينده و خوشبختى را پس از گذشت از دوره هاى پر پيج و خم فکرى و اجتماعى در مارکسيسم و کمونيسم کارگرى يافته است.
رفقا!
اين حزب شماست. اين حزب به شما و امثال شما تعلق دارد. اين حزب ظرفى براى پيشبرد مبارزه برابرى طلبانه و سر راست سوسياليستى و کمونيستى است. اين حزبى است که با وجود شما و هزاران زن و مرد آزاديخواه قوى ميشود. بدرجه اى که ما قوى تر باشيم، بدرجه اى که در جنبش سوسياليستى کارگران، در جنبش آزادى زن، در جنبش ضد اسلامى و ضد مذهبى نسل جديد پايمان سفت باشد، بدرجه اى که قادر باشيم مکانيزمهاى مبارزه اجتماعى را تسخير کنيم و در مقياس بزرگ پاسخ بورژواها و سياستهاى ارتجاعى شان را بدهيم، به همان درجه به پيروزى نزديک تر شده ايم. ما بايد بورژوازى را در زمين خودش شکست دهيم. ما بايد قوى  و قوى تر شويم و براى مسائل مهم فکرى و سياسى ايران و جهان پاسخهاى روشن و مارکسيستى داشته باشيم. ما بايد قادر باشيم جنبش کمونيسم کارگرى را در مقياس وسيع متحد کنيم و در جدال سياسى برسر سرنوشت جامعه به پيروزى برسانيم.
کمونيسم جنبشى براى تغيير در زندگى انسان امروز است. کمونيسم آنجاست که اعتراض و اعتصاب و نخواستن و گردن نگذاشتن در جريان است. اگر تز و تئورى و کاپيتال و مانيفست و ايدئولوژى آلمانى و يک دنياى بهتر و غيره مغز کمونيسم است، قلب کمونيسم آنجاست که کارگر و زن و جوان اعتراض ميکند. کمونيسم آنجاست که اين نظام منحوش و مشقات آنرا به نقد ميکشد و اراده متشکل براى تغيير آن را به ميدان ميکشد.
رفقا، حزب تان را تقويت کنيد. دوستان و همکارانتان را به حزب کمونيستى تان با افتخار دعوت کنيد. پرچم حزب را در هر کارخانه و محله و دانشگاه برافرازيد و نويد يک دنياى بهتر را به همه جا و هر جا ببريد. ما پيروزى کمونيستى و کارگرى را به کودکانمان. به نسل جديد، به انسانهاى معاصر و به آينده بدهکاريم. ما بايد تلاش کنيم. ما بايد پيروز شويم. رفقا خوش آمديد!


***