ايران خودرو٬
مراسم عنتر چرخانى به خواستهای کارگران ربط ندارد!

بنا به خبر دريافتى٬ قرار است اجتماع 10000 نفر از کارگران ایران خودرو با مدیریت برای افزایش رده های شغلی و دستمزدها برگزار شود! این دروغی بزرگ و تلاشى عوام فریبانه براى لوث کردن مبارزات کارگران ايران خودرو است که از جانب حکومت اسلامی و پادوها و کارچاق کن هایشان طرح ریزی شده است.

ظاهرا قرار است حضرات دزد و سرکوبگر٬ بجاى پاسخ روشن به خواستهاى کارگران که در اعتصاب شکوهمند ايران خودرو و اجتماعات اخير مطرح شدند٬ در مراسم ارتجاعی عید فطر اوباش اسلامی کارگران جان به لب رسیده را مورد عنایت و صدقه اسلامی قرار دهند! علاوه بر ایران خودرو قرار است این نمایش مضحک و مراسم دلقک چرخانی را برای تعدادی از کارگران شرکت سایپا نیز اجرا کنند!

خيل رئيس و روسا و مديران و کارفرماها تلاش دارند با این ترفند صداى کارگران را خاموش کنند. تلاش دارند شکمهای گرسنه را به باز هم صبر دعوت کنند. حتما دراين مراسم مضحک بر "مسلمان و متدين بودن کارگران و اينکه بايد مواطب باشند فريب ضد انقلاب را نخورند" تاکيد ميکنند. تلاش دارند با اين مراسمهاى مسخره اعتراض و مبارزات پرشور و رو به گسترش کارگران را علیه نکبت  سرمایه و اسلام و خدا به انحراف بکشند. اما نميتوانند!

ترديدى نيست که این مراسم اوباش اسلامی و عنتر چرخانی هیچ ربطی به  خواستهای اصلی کارگران  نداشته و ندارد. اکثریت عظیم کارگران ایران خودرو و سایپا نسبت به این خیمه شب بازیهای فرمایشی یا بی اطلاعند یا بی تفاوت و معترض به آن. بهتر اينست که اين مراسم مضحک را جمع کنند و بروند در مساجد و خدمت "آقا" برگزار کنند. در غير اينصورت ترديدى نداشته باشيد که کارگران ايران خودرو درس خوبى به شما خواهند داد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ مهر ١٣٨٧ – ١ اکتبر ٢٠٠٨