گزارشى از پرستاران بيمارستان انديمشک

 ما پيشاپيش از اينکه نشريه يک دنياى بهتر صداى ما را به ساير همکاران در سراسر کشور رسانده است سپاسگذاريم.

وقتى گزارشى که در مورد وضعيت پرسنال بيمارستان چاپ شد بود٬ همکاران دست به دست نشريه را ميخواندند و از اينکه کسى هست صدايشان را منعکس ميکند خوشحال بودند. اين نشريه را نه تنها در بيمارستان انديمشک بلکه در چندين بيمارستان ديگر که دوستان ما کار ميکنند به دست آنها نيز رسانديم و همه خيلي خوشحال بودند.

از طريق نشريه شما خبر مبارزات پرستاران در کرمانشاه را نيز دريافت کرديم و ميخواستيم حتما پيام حمايت ما را به همکارنمانمان در کرمانشاه برسانيد.

اما بيشتر از اين دوست ندارم تعارف تيکه پاره کنم ولر کاشکي هيجان بچه ها را ميديديد که چقدر خوشحال بودند. ما با بازتکثير شدن نشريه و خبر وضعيت ما در نشريه يک دنيا بهتر فقط متوجه شديم سريع حقوق دو ماه را به ما دادند. از طرف دانشگاه علوم پزشکى  يک هيئتى براى بررسى از اهواز آمد براى رسيدگي به وضعيت بيمارستان. و خلاصه جاتون خالى که همکاران اونجا هم صداى خودشان را بلند کردند.

وقتى متوجه شدند که در بيمارستان پرسنل ساعت کارى هستند٬ گفتند اين غير قانونى است و بايد سريع با شما اگر قرارداد رسمى هم بسته نشد ولى قرارداد موقت هم شده بسته شود! هر چند از وقتى که رفتند هيچ خبرى نشده است. ما هم نمايندگاني را انتخاب کرديم که دنبال کنند. اگر جواب نگيريم ما نيز دست به اعتراض ميزنيم.

فقط باور کنيد اينها با چوب اينکه "بيکار زياد هست٬ اخراجتان ميکنيم" خيلى از همکاران را ساکت کردند. ما که راه را پيدا کرديم و همينجا به ساير پرستاران در هر کجا هستند و اين گزارش را ميخوانند ميگوئيم صدايتان هر چه بيشتر به گوش مردم برسانيد زودتر به حقتان ميرسيد.

زنده باد يک دنياى بهتر

 

اعلام همبستگی پرستاران اندیمشک با پرستاران کرمانشاه

به دنبال حرکت پرستاران کرمانشاه در بیان مشکلات و طرح مطالبات و اعتراض به وضعیت کاری وعدم پرداخت دستمزدها و بی توجهی مسئولین مربوطه ، ما جمعی از پرستاران امام علی اندیمشک بدینوسیله باپرستاران کرمانشاه اعلام همبستگی نموده و همصدا با این گروه خواستار رسیدگی هر چه زودتربه خواسته های بر حق انان هستیم .

از طرف جمعی از پرستاران بیمارستان امام علی اندیمشک