اخبارى از تجمعات امروز کارگران سنندج

امروز چهارشنبه ٣ مهر ماه٬  ٧٣ نفر از کارگران نساجى که خود را بازخريد کردند به اداره کار مراجعه کردند تا کارهاى مربوط به بيمه بيکارى و غيره را انجام دهند.

همزمان تعداد ۶٠ نفر از کارگران نساجى که حاضر نشدند خود را بازخريد کنند در مقابل کارخانه تجمع کردند. آنها نامه اى تنظيم و به امضاى ٣ نفر از نمايندگان خود رسانده و براى اداره کار فرستادند. دراين نامه اعلام شده که ما سر کار خود حاضر هستيم و اين را به اداره کار اعلام ميکنيم. هم اکنون جلوى کارخانه هستيم و آماده براى کار کردن هستيم.

امروز کارگران پرريس و غرب باف به همراه کارگران بازخريدى نساجى در جلوى اداره کار بودند.  کارگران از ساعت ٩ صبح جلوى اداره کار بودند و تجمع شان را تا ساعت ١ بعدازطهر ادامه دادند. کارگران پلاکاردهائى در دست داشتند. از جمله "زندگى انسانى حق مسلم ماست"٬ و "فقر و فلاکت اقتصادى بدترين نوع خشونت است".

دعوائى مربوط به نسخه هاى قراردادهاى کارگران در جريان است که در اطلاعيه جداگانه اى به اطلاع ميرسانيم. *