پيام همبستگى کارگران نساجى به کارگران ايران تاير و شرکت واحد

دوستان کارگر شرکت لاستيک البرز٬ کارگران شرکت واحد!
ما کارگران نساجى کردستان ماههاست براى گرفتن حقوق هاى معوقه و استمرار کار کارخانه تلاش ميکنيم. اما همزمان ميبنيم که هم طبقه ايهاى ما در هر گوشه تلاش مشابهى ميکنند. ما که بدنبال سالهاى طولانى کار مشقت بار پشت دستگاههاى اين کارخانه در فقر و ندارى دست و پا ميزنيم٬ درد شما را خوب درک ميکنيم. کارگران همه جا يک مشکل دارند و دواى اين درد هم اتحاد کارگرى است. ما از مبارزات شما حمايت ميکنيم.

ما خود را کنار کارگران لاستيک البرز ميدانيم. ما در سومين سال اعتصاب کارگران واحد از تلاش اين دوستان براى ايجاد تشکل مستقل و افزايش حقوقها دفاع ميکنيم.

ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجى ايران تاير و شرکت واحد هستيم.

ما از شما دوستان و طبقه کارگر ايران ميخواهيم که از اعتراض و تلاش ما براى گرفتن حقوقها و ادامه کارى کارخانه دفاع کنيد.

دوشنبه ٢۵ شهريور ١٣٨٧