بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
ویژگی های مبارزات طبقه کارگر در سنندج و تاکیدات ما

مبارزات دوره اخير کارگران نساجی کردستان، ريسندگى پرریس و فرش غرب باف٬ علیرغم محدودیت کمی٬ از نقطه نظر سنت سياسى و مبارزاتى يک تجربه مهم در اعتراضات طبقه کارگر در شرایط کنونی است. جمعبندی این اعتراضات و تلاش براى گسترش سنتها و دستاوردهاى تاکنونى آن امرى ضرورى است. تاکيدات ما بدين قرارند :

١ - مجمع عمومى کارگران؛ یک نقطه قدرت این اعتراضات اتکا منظم آن به مجمع عمومی کارگران است. کارگران بمنظور سازماندهی و هدایت اعتراضاتشان به سنت عمل مستقيم و مستمر متکى شدند و لذا در هر لحظه اعمال اراده جمعى خود را تضمين کردند. این تجربه یکبار دیگر قابلیت بالای مجمع عمومی کارگری را بمثابه سلول پایه تشکل توده ای کارگران نشان داد. نقطه قدرت مجمع عمومى اينست که به سادگی قابل شکل گیری است و خلاء تشکلات پایدار توده اى کارگری را پر ميکند.

اولويت امروز کارگران راديکال و سوسياليست تلاش براى منظم کردن مجمع عمومی٬ متکى شدن به اين سنت و تحکيم آن چه در اعتصاب و مبارزه و چه در شرايط "عادى"٬ انتخاب نمايندگان و سخنگويان کارگران٬ اطلاق نام شورای کارگری به مجمع عمومی هر واحد صنعتى٬ تحمیل مجمع عمومی و نمايندگان منتخب کارگران به دولت و کارفرما به مثابه تشکل و نمایندگان واقعی کارگران٬ و شخصیت حقوقی دادن به مجامع کارگرى است.
 
٢ - ايجاد "شورای نمایندگان کارگران"؛ چه تجربه عملى و واقعى مبارزات کارگران اين مراکز صنعتى و چه نيازهاى پيشبرد موثرتر و متحدتر مبارزات روزمره کارگران٬ بر ممکن و  ضرورى بودن ایجاد تشکلهاى فراکارخانه ای تاکيد ميکند. تلاش آگاهانه برای مرتبط کردن مجامع عمومی یک رکن فعالیت جنبش مجمع عمومی کارگری است. ایجاد ارتباط میان مجامع عمومی کارگران کارخانجات مختلف برای سازماندهی حرکتهاى وسیع تر و قدرتمندتر، با رهبری های شهرى و منطقه ای و در برگیرنده جغرافیای وسیع تر اعتراض کارگران٬ یک وظیفه تمامی فعالین جنبش مجمع عمومی کارگری است .

در این سطح تشکیل "شورای نمایندگان کارگران" مجموعه ای از فابریکها (مثلا نساجى و پرريس و فرش غرب باف و شاهو و ...) و یا "شورای نمایندگان کارگران" هر شهر و منطقه ای٬ شرط و نقطه اتکاى قدرتمندى براى پيروزى مبارزات کارگرى در شرایط کنونی است. خود این شوراها یک مجمع عمومی متشکل از نمایندگان مجامع عمومی پایه و یا شوراهای پایه در هر مرکز صنعتى هستند. نمایندگان شوراى فرا کارخانه اى منتخبين مستقيم مجمع عمومی شورای فابريک هستند و توسط همین ارگان قابل فراخواندن و عزل هستند. سازمانیابی فراکارخانه اى٬ شهرى و منطقه ای طبقه کارگر شکل مطلوب گسترش شوراهای کارگری و ایجاد تشکل های توده اى طبقه کارگر است .

٣ - دولت مسئول است؛ کارگران نساجی کردستان، کارگران پرریس، کارگران فرش غرب باف مانند صدها هزار کارگر دیگر ماههاست که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و قادر به پرداخت قبض های آب و برق و تلفن و گاز و بدهی های بانکی نیستند. برخی از بانکها بخاطر عدم پرداخت اقساط وام ها براى کارگران حکم جلب فرستاده اند . اما کارگران نساجى توانستند استاندار و مقامات استان را وادار کنند تا بانکها را در ارسال قبضهاى بازپرداخت وامها تا دريافت حقوقها متوقف کنند. اين يک پيشروى است. اين الگو را بايد تسرى داد. دولت مسئول پرداخت قبض بانک و اجاره و فيش آب و برق و معيشت کارگر است. وقتى حقوق نميدهند پول هم نميتوانند بگيرند.

یک مطالبه فوری کارگران در اعتراض بر سر دریافت حقوق معوقه، در اعتراض برای جلوگیری از تعطیل کردن و اخراج کارگران و کلا در هر اعتصاب کارگری مساله تعلیق پرداخت بدهی ها و هزینه خدمات اجتماعی در مدت زمان اعتصاب است. بدین منظور یک اقدام هر مجمع عمومی کارگران در چنین شرایطی اعلام اسامی کارگرانی که در اعتراض بسر میبرند و ابلاغ آنها به دستگاههای ذیربط دولتی و بانکها و رسانه های جمعی است. نباید به دولت و کارفرمایان اجازه داد که هم حقوق کارگران را پرداخت نکنند و هم کارگران را بخاطر عدم پرداخت هزینه خدمات اجتماعی و یا اقساط وام بانکها مورد تعرض قرار داد. این سنت را باید گسترش داد و عمومیت بخشید .

٤ - کنترل کارگرى؛ کارگران و شوراهايشان بايد براى کنترل در تمام سطوح تلاش کنند. اعلام آمادگی کارگران برای راه اندازی و اداره فابریک در مقابله با تلاش کارفرمایان برای به تعطیلی کشاندن و اخراج و بیکار سازی گسترده٬ یک اقدام پیشرو، جسورانه و يک سياست راهگشا در شرایط کنونی مبارزه طبقه کارگر است. مطالبه نظارت کارگران بر امور مالى و اقتصادى کارخانه توسط کميسيون هاى مستقل کارگرى و منتخب کارگران٬ تاکید بر این مساله که کارگران بدون مدیریت و کارفرما قادر به راه اندازی واحد تولیدی هستند، از اقدامات ضرورى مبارزه امروز کارگران هستند.

این مجموعه اقدامات در کنار تلاش برای ممنوعیت اخراج، وادار کردن دولت به پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار٬ و همچنین برگزاری دوره های آموزش حرفه ای جدید به هزینه دولت و کارفرما براى کارگرانی که حرفه یا رشته آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود، از جمله اقدامات و سياستهائى است که بايد توده وسيع کارگران را براى آن بسيج کرد. 

٥ - دفاع متحد از نمايندگان کارگران؛ يورش به رهبران مبارزات کارگرى و پرونده سازى براى آنها شيوه شناخته شده دولت سرمايه داران است. حفظ رهبران و نمایندگان کارگران از تعرض و دست اندازی دولت اسلامی و خنٽی کردن تهدیدات دستگاه امنیتی یک وظیفه دائم هر اعتراض کارگری است. سازماندهى عملى اين امر از وظایف رهبران و نمایندگان کارگری است. یک رکن حفظ امنیت نمایندگان کارگری، گسترش حضور اجتماعی و علنی آنهاست.

حزب٬ رهبران و فعالین طبقه کارگر را به گسترش جنبش مجامع عمومی و مقابله سازمانیافته با بیکارسازیها و فلاکت اقتصادی فرامیخواند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ سپتامبر ٢٠٠٨ – ٢٣ شهریور ١٣٨٧