عسلويه٬ ۶٠ کارگر اخراج شدند

بنا به خبر دريافتى٬ شرکت پيمانکارى رامکو در پتروشيمى مبين٬ واقع در عسلويه٬ ۶٠تن از کارگر خود را اخراج کرده است. *