تحصن کارگران نساجى در مقابل استاندارى
تهديد کارگران گرسنه به دستگيرى

روز سه شنبه ١٩ شهريور مجددا کارگران نساجى تحصن خود را در مقابل استاندارى ادامه دادند. امروز کارگران پلاکارد خود را که روى آن نوشته بود؛ "ما کارگران نساجى خواهان استمرار کار و دريافت حقوق معوقه هستيم!" در محل نصب کرده بودند.

با گذشت چند ساعت از تحصن کارگران کسى از مسئولين استاندارى با کارگران صحبت نکرده اند و روال بى اطلاعى را پيش گرفته اند. کارگران هم اصرار دارند که کسى را به داخل بعنوان نماينده نميفرستند و آنها بايد به کارگران جواب دهند.

بالاخره اقبالپور معاون سياسى امنيتى استاندارى به ميان کارگران آمد. او گفت من نميگويم پراکنده شويد ولى پلاکاردتان را جمع کنيد تا مسئله سياسى نشود. تعدادى براى حمايت خود را به محل رسانده بودند. چند نفر دستگير شدند و همانجا آزاد شدند.

تهديد کارگران مرتبا ادامه دارد. اقبالپور به يکى از کارگران گفته حواست به خودت باشد. زياد حرف بزنيد سرنوشت شيث امانى را خواهيد داشت! تحصن کارگران در مقابل استاندارى ساعت ٢ خاتمه يافت.

کارگران نساجى!
تهديد هر کدام شما يا نمايندگانتان بخشى از تلاش دولت و نهادها براى ترساندن٬ متفرق کردن٬ ايجاد تفرقه و پرونده سازى است. شما داشتيد کار ميکرديد که دسته جمعى اخراجتان کردند. ۴ ماه حقوق تان را بالا کشيدند و اعتراض برحق تان را با تهديد جواب ميدهند. اتحادتان را حفظ کنيد. در مقابل تهديد هر کارگر و همکارتان به نيروى جمعى تان متکى شويد. دسته جمعى از نمايندگانتان دفاع کنيد و اجازه ندهيد با تهديد و پرونده سازى اعتراض برحق شما را متفرق کنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٩ شهريور ١٣٨٧- ٩ سپتامبر ٢٠٠٨