اجتماع امروز کارگران نساجى کردستان

امروز ٢٠ شهريور مجددا کارگران نساجى از ساعت ٩ صبح در چهار راه مردوخ تجمع کردند و بطرف استاندارى رفتند. کارگران تا ساعت ٢ بعدازظهر مقابل استاندارى بودند. امروز کارگران غرب بافت براى حمايت و همبستگى به مقابل استاندارى رفته بودند. 

همانطور که پيش بينى ميشد سياست سردواندن کارگرانى که محتاج نان اند و خانواده شان گرسنه اند٬ وسيله اى است که دولت و کارفرما براى وقت گذراندن و کش دادن مسئله از آن استفاده ميکنند تا شرايط خود را به کارگران تحميل کنند. امروز تعداد کارگران به ۶٠ نفر ميرسيد. امروز ٦ نفر از کارگران٬ ٣ نفر رسمى و ٣ نفر قراردادى از دوستانشان معذرت خواستند و گفتند ما ديگر نميتوانيم بيحقوق روزگار بگذارانيم و ميرويم براى تسويه حساب. کارگران امروز پلاکادرى داشتند که روى آن نوشته بود؛ "ماه رمضان را به مسئولين استان تبريک ميگوئيم٬ اما ما کارگران نساجى ٤ ماه است روزه هستيم!"

تهديد کارگران ادامه دارد
تاکنون نمايندگان کارگران مرتبا تهديد شدند. مسئولين به هر ۵ نماينده کارگران که بارها تهديد شدند گفتند حواستان جمع باشد! سرنوشت شيث امانى براى شما هم تکرار نشود! همينطور براى ايجاد تفرقه به منزل کارگران زنگ ميزنند و از آنها ميخواهند که بهتر است تسويه حساب کنند. در غير اينصورت ممکن است مشکل برايشان ايجاد ميشود و از همين سنوات هم محروم ميشوند.*