تکرار سناريوى نساجى کردستان در ريسندگى پرريس

بنا به خبر دريافتى٬ امروز چهارشنبه ١٣ شهريورماه٬ کارگران کارخانه ريسندگى پرريس در محوطه کارخانه دست به تجمع و اعتراض زدند. دليل اعتراض کارگران توطئه کارفرما است که مقدمه اخراج را فراهم ميکند و با بهانه نداشتن مواد خام براى توليد کارگران را به مرخصى اجبارى و بدون حقوق ميفرستد. اين تصميم کارفرماى پرريس طى بخشنامه اى به کارگران اعلام شده است. کارفرما ميخواهد کارگران پرريس را در حالى که ٣ ماه حقوق از کارفرما طلب دارند به مرخصى بفرستد!

کارگران اين سياست کارفرماهاى نساجى را خوب ميشناسند. لذا متحدانه خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه شان٬ پس گرفتن بخشنامه مرخصى اجبارى و ادامه کارى کارخانه هستند.

کارگران پرريس!
شما بغل گوشتان وضعيت کارگران کارخانه نساجى کردستان را ميبينيد. اتفاقى که دارد مى افتد تکرار همان سناريو است. کارگران نساجى را هم به مرخصى اجبارى فرستادند. گفتند حقوقشان را ميدهند اما تا امروز بمدت ۴ ماه است که خانواده اين کارگران را گرسنگى ميدهند. قبلا کارخانه شاهو را با همين سياستها عملا منهدم کردند. اين سياستى است که کارفرماها از ايران خودرو که سود نجومى دارد تا نساجيها در چهارگوشه ايران تا کشت و صنعت و غيره بکار ميبرند. کارفرماى پرريس فکر ميکند نبايد از کارفرماى نساجى عقب بيافتد. ميخواهند شرايطى را ايجاد کنند که "وضع همه جا همين است". لذا کارگران بهتر است تن دهند. اخراج و بازخريد کارگران باسابقه و استخدام کارگر قراردادى با شرايط بدتر از موقعيت امروز شما هدفى است که دنبال ميکنند. اعتراض تان را به اعتراض کارگران نساجى کردستان و ديگر بخشهاى کارگرى در سنندج گره بزنيد و متحدانه از مبارزات همديگر حمايت کنيد. کارفرماها يک سياست واحد را در مقابل کارگران بکار ميبرند. کارگران نيز براى مقابله با اين وضعيت بايد سياست واحدى را اتخاذ کنند. ايجاد وسيعترين همبستگى کارگرى با اتکا به حمايت مردم سنندج راه پيشروى شما و شکست پلاتفرم فقر و فلاکت و بيکارسازى کارفرماها است که براى شما تدارک ديده اند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٣ شهريور ١٣٧٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٨