مهاباد؛ حمله ماموران شهردارى به دستفروشان تاناکورا

بنا به خبر دريافتى٬ دوشنبه ساعت 11:30 شب ماموران شهرداری همراه با بولدوزر و ماموران نیروی انتظامی به تاناکورای شهرستان مهاباد واقع در میدان آهنگران حمله برده و وسایل فروشندگان تاناکورا را با خود به شهرداری بردند.

بدنبال اين واقعه فروشندگان تاناکورا با تجمع در میدان شهرداری اعتراض خودشان را نسبت به این وضعیت اعلام کردند و خواهان مطالباتشان شدند. حدود 85 خانوار که در تنگدستی به سر میبرند در این مکان حضور داشتند. در ماه رمضان با وجود این همه مشقت و سختی کسبه ها را دچار مشکل کردند. مطالبه های فروشندگان این است که اگر این مکان را تعطیل میکنند جای دیگرى امکانى براى فروش وسائل شان به آنها بدهند. معلوم نيست که شهردارى وسائل برده شده را پس بدهد.

جمهوری اسلامی با دستگاه سرکوبش به اين محرومان اجازه اين زندگی سخت را هم نمیدهد.  جمهوری اسلامی بارها به معشیت کارگران حمله کرده است. اما معترضين ميگويند اگر جاى ديگرى به آنها تعلق نگيرد دست به اعتراضات بعدی خواهند زد. کريمى شهردار مهاباد به فروشندگان میگوید؛  "به من ربطی نداره٬ به جای اعتراض و کاسبی کردن برید تریاک و هروئین بفروشید"!

اين هم نمونه اى از رفتار ددمنش جمهورى اسلامى با مردم محرومى که صبح تا شب جان ميکنند تا لقمه نانى تهيه کنند. *