"اينترنت ملى"!؟
سياوش زمانى

در جمهورى اسلامى همه چيز سر و ته است. تازه ترين ابداع اسلام و دولتش شکل دادن به سيستم "اينترنت ملى" است. جمهوری اسلامی از ترس گسترش تحریمها و قطع اينترنت از ایران و یا به دلیل اینکه اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی به دست آمریکا برسد و همچنین کنترل و قطع ارتباط مردم ایران با شبکه جهانى٬ احتمالا با کمک چين دست به ساخت "اینترنت ملی" زده است.

این پروژه که دو سال پیش با حدود 900 میلیارد تومان سرمايه شروع شد٬ اکنون با نصب تجهیرات و دیتا سنتر تا آخر سال جاری در دو شهر قم و کرمان راه اندازی می شود و قرار است بزودی کل کشور را بپوشاند. این طرح ابتدا با عناوینی همچون "اینترنت ارزان با پهنای باند بیشتر" در اختیار تمامی مردم ایران و برای مبادله اطلاعات میان دانشگاها و مراکز تحقیقاتی و ... ایجاد شد. ولی کم کم معنای دیگرى به خود گرفت و به عنوان "شبکه ملی" که ایرانیان از آن استفاده خواهند کرد مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر است که این شبکه جایگزین سيستم جهانى اینترنت خواهد شد و یک فیلترینگ صد در صد را بوجود خواهد آورد. شبکه ای که فقط سایتهای "مجاز" ایرانی در آن وجود دارند و چند سایت دیگر که خود حضرات آنها را برای مردم "مفید" بدانند وارد این شبکه می کنند. اکنون کارشان بدين ترتيب است که مرتبا "لیست سیاهی" از سايتها تهيه و آنها را فیلتر میکنند. ولی در این شبکه تمامی سایتهاى بيرون ايران فیلتر است. بعد از محدوديتهاى چين براى اينترنت٬ اين طرح بشکل کامل آن فعلا در ايران دارد اجرا ميشود.

این شبکه دیواری بین مردم در ایران با جهان خواهند کشید و تلاشى است براى قرنطينه فکرى و فرهنگى مدرن. همچنين هدفش کنترل کليه تمامی اطلاعاتی است که در سطح ايران در شبکه رد و بدل ميشود. اطلاق "اينترنت ملى" براى يک سيستم جهانى تبادل اطلاعات هم از آن حماقتهاى اسلامى است که در ايران يافت ميشود. تکنولوژى و دستاورد بشر امروز را در خدمت سانسور بکار ميبرند و اسمش را "ملى" ميگذارند! لابد اين اسم برازنده اين سياست است. ما اعتراضى به اسم نداريم٬ مسئله ماهيت سياسى مسئله است. اما در حد اسم هم شايد "اينترنت شیعی اثناعشرى و اسلامى" اسم بهتری باشد!
جمهوری اسلامی فکر ميکند هر اندازه مردم را محدود کند بيشتر ميتواند کنترل و سرکوبش را در چهارديوارى اسلام پيش ببرد. آنهائى که دانش شان را به اين رژيم ميفروشند در خدمت اين سياست سرکوب قرار ميگيرند. اما در دنياى اينترنت هم جبهه ديگرى وجود دارد که تلاش دارد علم حق همه باشد٬ دانستن و بهره بردارى حق همه باشد. ميکروسافت از اين جبهه تاکنون در امان نبوده است. حتما جمهورى اسلامى هم در امان نخواهد بود. دیوار سست "اینترنت ملی و اسلامى" بسرعت فرو ميريزد. *