اعتصاب در گروه صنايع فلزى ايران

به گزارش ايلنا از روز ٩ شهريور اعتصاب ٢٠٠ کارگر کارخانه شماره يک صنايع فلزى ايران شروع شده و همچنان ادامه دارد . بنا به گفته يکى از کارگران اعتصابى "اين اعتصاب که به توقف چرخه توليد کارخانه منجرشده در اعتراض به عدم دريافت ٢ ماه حقوق معوقه و برخى مزاياى شغلى پرداخت نشده بوده است . کارگران در کارخانه شماره يک صنايع فلزى حقوق ماههاى تير و مرداد و همچنين کمک هاى غير نقدى و هزينه سفرهاى تابستانى را دريافت نکردند. کارگران اعلام کردند که اعتصاب تا دريافت کليه مطالبات ادامه خواهد داشت".

قبل از اين اعتصاب٬ کارخانه شماره ٢ شرکت صنايع فلزى براى دريافت مطالبات معوقه درسال جارى دست به اعتصاب زده بودند .

فردمنش مديرعامل گروه صنايع فلزى و يکي از بزرگترين سهامداران شرکت در باره اعتصاب گفته است: "عامل اعتصاب و اختشاش کارگران در داخل کارخانه کاملا فرمايشى بوده و تعدادى از کارگران با راهنمايى عده اى از بيرون که خواستار رکود و به تعطيلى کشاندن اين شرکت هستند دست به ايجاد اعتصاب زده اند . حقوق تيرماه کارگران پرداخت شده و حقوق مردادماه نيز متعاقبا پرداخت خواهد شد . افرادى خاص در بيرون شرکت که با اهداف از پيش تعيين شده از مشکلات درون کارخانه بهره برده اند کارگران را به اعتصاب و اعتراض رهنمون کردند" . *