چند گزارش٬
تنظيم؛ نسرين رمضانعلى
اعتراض کارگران شهردارى انديمشک

روز دوشنبه ١١شهريور بيش از٤٠٠ نفر از کارگران شهردارى انديمشک در مقابل شهردارى دست به تجمع زدند. يک خواست اساسى کارگران پرداخت حقوقهاى معوقه بود که بخشا ٧ هفت ماه است پرداخت نشده است. خواست ديگر کارگران لغو اخراجها بود. در هفته هاى گذشته ٨٠ کارگر شهردارى انديمشک اخراج شدند و قرار است ١٢٠ نفر ديگر نيز اخراج شوند. بدنبال اجتماع کارگران شهردارى٬ نيروهاى انتظامى و امنيتى کارگران را محاصره کردند و از پيوستن مردم به تجمع آنها جلوگيرى ميکردند.

بعد از سالها اين اولين بار است که کارگران شهردارى- پيمانى و رسمى- متحدانه در مقابل کارفرما و دولت ايستادند و خواهان مطالبات خود شدند. شهردارى انديمشک حدود ۴۵٠ کارگر پيمانى دارد که از طريق شرکتهاى پيمانى براى شهردارى کار ميکنند. مجموعه کارگران پيمانى و رسمى به احتساب کارمندان در شهردارى انديمشک حدود ٧٠٠ نفر است.

کارگران پيمانکار قراردادهايشان با پيمان کار است و حقوق آنها بين ٢٧٠ الى ٢٨٠ هزار تومان است. کارگران رسمى که توسط خود شهردارى استخدام شدند٬ بخشا بخاطر سابقه کار و رسمى بودن٬ حقوقشان بين ٣۵٠ تا ٤٠٠ هزار تومان است. کارگران پيمانى شهردارى مدت ٧ ماه است که هيچ حقوقى دريافت نکرده اند. کارگران رسمي نيز ٤ ماه است هيچ حقوقى دريافت نکردند. اعتراض متحد کارگران پيمانى و رسمى جلوه اى از اتحاد و همسرنوشتى کارگران بود و اين اقدام  نيرو و اعتماد بنفس بيشترى به کارگران داده است. کارگران طى تصميمات قبلى در نشست خود قاطعانه به اعتراض متحد در مقابل اين بيحقوقيها راى داده بودند. بالاخره روز ١١ شهريور کارگران در مقابل شهردارى تجمع کردند. کارگران يکصدا خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه و متوقف شدن اخراجها بودند.

حضور نيروهاى سرکوبگر و لباس شخصى نتوانست باعث پراکنده شدن صف کارگران شود. جعفر آقائى شهردار انديمشک به ميان کارگران معترض آمد و اعلام کرد که حقوق کارگران را پرداخت خواهند کرد. کارگران متقابلا به شهردار اولتيماتوم دادند و اعلام کردند اگر تا يکشنبه پايان ساعت ادارى حقوقهايشان به حساب واريز نشده باشد دست از کار کشيده و اعتصاب ميکنند.  لازم به ذکر است تعدادى از کارمندان شهردارى که در بخش ادارى مشغول بکار هستند در تجمع ديروز حضور نداشتند. اگر تا روز يکشنبه پايان ساعت کارى به آنها حقوقها پرداخت نشود آنها نيز به اعتصاب ميپيوندند.

کارگران از رنج هايشان ميگويند
در انديمشک هم وضعيت مثل جاهاى ديگر است. همه جا آسمان براى کارگران يکرنگ است. فقر و بيکارى و اعتياد و فحشا و گرانى جامعه را در چنگال خود ميفشارد و قربانى ميگيرد. کارگران در مقابل خانواده هايشان احساس شرمندگى ميکنند. يکى از کارگران ميگويد؛ "از بى پولى و جيب خالى و هى کار کردن خسته شده ام. کار يک ماه و دوماه نيست. ٧ ماه است حقوقى دريافت نکرديم". در صدايش خستگى است و نفرتى عميق. ادامه ميدهد؛ "چند وقت پيش چند نفر از کارگران که وضع ماليشان خيلى بد بود رفته بودند پيش شهردار. البته طورى که بقيه نفهمد چون به غرورشان بر ميخورد بروند و حقوقشان را گدائى کنند. ميروند و از شهردار ميخواهند اگر ممکن است مقدارى از حقوق آنها را بدهد چون بچه هايشان بشدت نيازمند و گرسنه هستند. آقاى جعفر آقائى به نيروى اطلاعات زنگ زده و اين کارگران را بعنوان فعال سياسى و اخلالگر معرفى ميکند! کارگران را سريع اخراج ميکنند در صورتى که کارگران فقط رفته بودند گفته بودند مقدارى از حقوقهاى معوقه ما را بدهيد! ببينيد اينجا باند و  باند بازى است. کارگرانى که سالها است کار ميکنند را اخراج ميکنند و کارگران ديگر با حقوق کمتر مى آورند. کارگر جديد هم  بى تجربه است. ميگويند اگر صداتان را بلند کنيد٬ کارگر بيکار زياد است. اخراج ميکنند!"

"اخراج شوخى نيست. گاها فقر و گرانى چنان کارگر را اسير ميکند که کسى حاضر نيست با اينکه ٧ ماه است حقوق نگرفتيم کارى کنيم. اگر اخراج شويم چى؟ زندگى ما به کارى گره خورده که داريم. انگار که فقط وعده حقوقهايمان را داريم ميشنويم. جالب است ماهها حقوق ما را ندادند. هيچ کسى از ما نميپرسد چطور زندگى ميکنيد. وقتى در مقابل شهردارى تجمع کرديم٬ بجز مزدوران سرکوبگر٬ فرماندار و شوراى شهر و مسئولين شهر همه آمده بودند که ما را ساکت کنند و بفرستند خانه! راستش نميدانيم چکار کنيم. مجمع عمومى گرفتيم٬ نماينده انتخاب کرديم و فرستاديم دنبال کارها. ولى هيچ کسى جوابشان را نداد. بيفايده شد. بعد تجمع کرديم."

کارگر گرسنه و شهردار دزد
کارگران ميگويند اين جعفر آقائى دزد است. گند اختلاس اش بالا آمد. همين آقا در بهترين محله شهر براى خودش قصر درست کرده است. بعد از اين ماجرا در نامه اى استعفا داد ولى استعفايش را قبول نکردند. از طرف مقامات عالى رتبه اعلام کردند که ما استعفاى شما را نميپذيريم! حالا قبلا اين آقا فرماندار بود و محسن کرامى هم هم شهردار. معلوم نشد اين آقايان که همه هم يک تيتر مهندس دارند از کجا مهندسيشان را گرفتند و چرا اينقدر راحت شهردار شد فرماندار و فرماندار شد شهردار؟ اينها با زدوبند و چپاول خون مردم را در شيشه کردند.

ما کارگران که به ماهى ٢٨٠ هزار تومان محتاج هستيم زندگى مان نابود شده است. آقاى جعفر آقائى فقط يک ويلا دارد که ميگويند بيش از يک ميليارد تومان قيمتش است. اين يک بخش از ثروت اين آقا است. از بخشهاى ديگر ثروتشان که مخفى است مردم بيخبر هستند. چند وقت پيش که افشا شد اين آقا چقدر پول بالا کشيده٬ همسر يکى از کارگران ميرود و خود را ميرساند به اطاق شهردار. اين زن با صداى بلند ميگويد "بچه ام گرسنه است. بچه ام شير ميخواهد و شما اينقدر پول ما را بالا کشيدى و حقوق همسران ما را نميدهيد. اين زن معترض چادرش را از سر بر ميدارد و روى ميز شهردار مياندازد و ميگويد اين را سرت کن و فرار کن!

وضعيت کارگران شهردارى انديمشک بشدت نگران کننده است. يکى از کارگران ميگويد همه عصبانى هستند. گاها در ميان ما کارگرانى هستند که آماده هستند دست به هر اقدام کورى بزنند. از جمله کل ساختمان را به آتش بکشند. کارگران از بس دست خالى به خانه رفتند خسته شدند. شما بگوئيد چکار کنيم؟ حرف هم ميزنيم ميگويند سياسى هستيم٬ عليه امنيت ملى اقدام ميکنيم! و اگر طرف زياد هم از قيافه ما خوشش نيايد وصلمان ميکنند به يکى از احزاب تا احکام اعدام هم برايمان صادر شود. اين است وضعيت ما کارگران!*

 

اعتراض بازنشستگان انديمشک

 

هفته گذشته بازنشستگان به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق خود دست به اعتراض زدند. گفتگوئى با  يکي از بازنشستگان در مورد وضعيت و اعتراض آنها داشتيم.

از ابتداى سال جارى حقوق آنها هفده و نيم درصد اضافه شده است اما تاکنون پرداخت نشده است. او ميگويد ٣ وزارتخانه داريم براى بازنشستگان: نيروى سه گانه باضافه سپاه. بازنشستگان رسمى کشورى زير نظارت وزارت کشور هستند و بازنشستگان ديگر زير نظر سازمان تامين اجتماعي هستند. ايشان ميگويد من بازنشسته و زير نظر سازمان تامين اجتماعى هستم. اينجا بيشتر آدمهاى کم درآمد کارگر و بخشا مثلا مغازه دارند. اخيرا هم کارمند اضافه شده ولى بيشترين بخش کسانى هستند که ٢٠٠ هزار تومان تا ٢۵٠هزار تومان حقوق ميگيرند. البته اضافه ميکند که ماهانه قرار شده ٢٠ هزار تومان يارانه هم بدهند که تا حالا ما چيزى نديديم. حقوق بازنشستگى با توجه به گرانى و فقر به هيچ جاى تامين زندگى بازنشستگان نميرسد. و با اين وضع ما دو مشکل اساسى داريم: يکى پير هستيم و نميتوانيم کار کنيم و دوم پول دوا و درمان با اين حقوق جور در نمى آيد.

کانون بازنشستگان هم هست که بيشتر بازنشستگان آنجا جمع ميشوند و از درد و مشکلاتشان تعريف ميکنند. معمولا ما بازنشستگان از طريق کانون خودمان يا مستقيم اقدام ميکنيم يا استانى تا به اين طريق خواستهاى خود را با مراجع بالاتر بگوئيم. بعضى اوقات هم صدايمان را ميرسانيم به دو روزنامه "آتيه" و "تامين" که مال سازمان تامين اجتماعى است و درد ما را منعکس ميکنند. به اعتراضات و نامه هاى مکرر ما هر بار به هر حال پاسخى دادند. اما اينبار گفتند سيستم کامپيوترى که آوردند نو است و پيچيده و هنوز راه نيافتاد است. قرار است تا ٢٠ شهريور سيستم کامپيوترى راه بيافتد و حقوقهاى پرداخت نشده ٦ ماه گذشته را پرداخت کنند. براى اول مهر ماه نيز ٢٠ هزار تومان يارانه را پرداخت کنند. فعلا ما بايد تا ٢٠ شهريور منتظر باشيم. اگر باز بهانه بياورند ما ناچاريم مجددا براى دريافت حقوق معوقه خود اجتماع و اعتراض کنيم. *

 

اجتماع و اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد

 

روز ١١ شهريور بيش از ٢٠٠ نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد دست به تجمع زدند. خواست کارگران پرداخت ٣ ماه حقوق معوقه و امنيت شغلى بود. اين تجمع با دخالت نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى توانست با اين توافقات به پايان برسد: مديريت متعهد شده که حقوق يک ماه کارگران را تا ١٧ شهريور پرداخت کنند و ٢ ماه حقوق ديگر را تا ٢٧ شهريور بپردازند. همينطور حقوق کسانی را که از سال گذشته باز خرید شده اند و از آن زمان چک حقوق در دست دارند را بزودی بپردازد.

کشت و صنعت مهاباد شامل کشتارگاه مرغ و گاو و گوسفند و همچنین مرغداریها و گاوداری میباشد. سال گذشته دولت٬ بعد از دزدیهای ٣٠ ساله توسط مدیرانى چون سپهرالدین - که اخراج کننده دانشجویان تبریز بعد از "انقلاب فرهنگی" بود – کشت و صنعت را به شخصى بنام تهرانی به مبلغ ١٧ میلیارد تومان فروخت. تهرانى نيز با بهانه کهنگی وسایل و ناکارمد بودن مانده های کشت وصنعت شروع به اخراج و باز خرید نمودن کارمندان و کارگران کرد که هنوز حق آنها  را پرداخت نکرده است. کشت و صنعت ميراث شرکتهای سهامی زراعی حکومت شاه است. بعد از انقلاب کشاورزان زمینهای خود را تصاحب نمودند و شرکتهاى فوق اقمار آنها است که بدست کارگزاران رژيم اسلامى چپاول شد و نهايتا فروخته شد. کارخانه دام و طیور هم جزو اين مجموعه بود که یک سال قبل از این فروخته شد. *