گزارش تکميلى از اجتماع کارگران غرب بافت در مقابل اداره کار

حضور يگانهاى ويژه  و نيروى انتظامى در مقابل اداره کار خشم کارگران را نه تنها کم نکرد بلکه بر شدت اعتراض آنان افزود. حداقل در چند ماه گذشته نيروهاى انتظامى تلاش داشتند ظاهر مودب با  کارگران داشته باشند و آنها را "شما" خطاب ميکردند و از آنها ميخواستند و خواهش ميکردند که جلوى درب اداره کار را بيش از اين مسدود نکنند و اعتراضات را به آن طرف خيابان ببرند.

کارگران تجمع خود را به آن طرف خيابان روبروى اداره کار بردند. دهها مزدور لباس شخصى و ماشينهاى نيروى انتظامى و يگان ويژه در مقابل در اداره کار نگهبانى ميدادند. تجمع کارگران راس ساعت يک پايان يافت. کارگران طومارى را به امضاى حاضرين رساندند. در اين نامه کارگران خواهان رسيدگى به خواستهايشان شده بودند و همينطور حکم ابقا به کار و پرداخت حقوقهاى مقوقه را نيز ضميمه نامه کرده بودند. مسئولين اداره کار و حراست قول دادند تا ١٧ شهريور به خواستهاى گارگران پاسخ دهند. مسئول حراست اداره کار تعهد کرد که  قطعا به آنها جواب داده خواهد شد.

کارگران تصميم گرفتند که صندوق حمايت از اعتراضات براى رسيدن به خواستها را تشکيل بدهند تا با جمع آورى کمک براى اين کارگران و مبارزات آنها مورد استفاده قرار گيرد. کارگران اعلام کردند امروز ما اجازه نخواهيم داد کارفرما هر کارى دلش خواست انجام بدهد و حقوقهاى ما را عين پول نفت توسط آقازاده ها بالا کشيده شود. قرار بود اين پولها برسر سفره ما کارگران و زحمتکشان بياوريد! آنها  را بالا کشيديد هيچى٬ به حقوق ناچيز ما هم رحم نميکنيد. يکى از کارگران داد ميزد ملعونها پول کار خودمان را بدهيد. پول عرق ريختمان را بدهيد. خدا هم از شما سرمايه داران بگذرد اين را بدانيد ما نخواهيم گذشت. کارگران در طول اين تجمع سران رژيم را به باد ناسزا گرفته بودند. نيروهاى انتظامى و يگان ويژه فقط نظارگر بودند و قدرت هيچگونه تحرکى نداشتند و تمام تلاش آنها آرام کردن کارگران بود و اينکه کسى به تجمع کارگران نپيودند. *